Arbetsmarknadsdepartementets delar i statens budget

Uppdaterad

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör arbetsmarknad och arbetsliv, jämställdhet, nyanländas etablering, mänskliga rättigheter nationellt och barnets rättigheter.

Arbetsmarknadsdepartementets utgiftsområden:
Utgiftsområde 1 (delar av) Mänskliga rättigheter nationellt
Utgiftsområde 13  Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Arbetsmarknadsdepartementets anslag inom utgiftsområde 1:
6:1 Allmänna val och demokrati
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter

 

Arbetsmarknadsdepartementets anslag inom utgiftsområde 13  
1:1 Etableringsåtgärder
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
1:3 Hemutrustningslån
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
3:2 Jämställdhetsmyndigheten
3:3 Bidrag för kvinnors organisering
4:1 Åtgärder mot segregation

 

Arbetsmarknadsdepartementets anslag inom utgiftsområde 14 
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
1:10 Bidrag till administrationen av grundbeloppet
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den
offentliga omställningsorganisationen
2:1 Arbetsmiljöverket
2:2 Arbetsdomstolen
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
2:4 Medlingsinstitutet
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet

Regleringsbrev för verksamhet inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

2023 års regleringsbrev för Arbetsmarknadsdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 17 april lämnar regeringen vårpropositionen för 2023 samt vårändringsbudgeten för 2023 till riksdagen.