Arbetsmarknadsdepartementets delar i statens budget

Uppdaterad

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör arbetsmarknad och arbetsliv, jämställdhet, nyanländas etablering, mänskliga rättigheter nationellt och barnets rättigheter.

Arbetsmarknadsdepartementets utgiftsområden:
Utgiftsområde 1 (delar av) Mänskliga rättigheter nationellt
Utgiftsområde 9 (delar av) Barnrättspolitik
Utgiftsområde 13  Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Arbetsmarknadsdepartementets anslag inom utgiftsområde 1:
6:1 Allmänna val och demokrati

 

 Arbetsmarknadsdepartementets anslag inom utgiftsområde 9
5:1 Barnombudsmannen
5:2 Barnets rättigheter

 

Arbetsmarknadsdepartementets anslag inom utgiftsområde 13  
1:1 Etableringsåtgärder
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
1:3 Hemutrustningslån
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
3:2 Jämställdhetsmyndigheten
3:3 Bidrag för kvinnors organisering
4:1 Åtgärder mot segregation
4:2 Delegationen mot segregation

 

Arbetsmarknadsdepartementets anslag inom utgiftsområde 14 
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
1:9 Bidrag till administrationen av grundbeloppet
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar
1:13 Lån till körkort
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrar
2:1 Arbetsmiljöverket
2:2 Arbetsdomstolen
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
2:4 Medlingsinstitutet
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet

Regleringsbrev för verksamhet inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

2020 års regleringsbrev för Arbetsmarknadsdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen 2020 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2020 till riksdagen.