Arbetsmarknadsdepartementets organisation

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson är departementschef. Hennes statssekreterare Irene Wennemo, Annica Dahl och Anders Kessling leder det dagliga arbetet med bland annat planering, samordning och uppföljning av verksamheten.

Politisk ledning

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson är departe­mentschef. Hennes statssekreterare Irene Wennemo, Annica Dahl och Anders Kessling leder det dagliga arbetet med bland annat planering, samordning och uppföljning av verksamheten.

Enheter och sekretariat

På departementet finns expeditionschefens kansli, två sekretariat och fyra sakenheter som leds av icke poli­tiskt tillsatta tjänstemän. Expeditionschefen och rättschefen biträder arbetsmarknads- och etableringsministern när det gäller planering, samordning och arbetsledning. Sakenheterna förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut. Här ingår bland annat arbetet med propo­sitioner, förvaltningsärenden, budget- och styrningsfrågor gentemot myndigheter samt utvecklingsarbete i form av egna utredningar, utredningsuppdrag med mera. EU-förhandlingar och internationella uppdrag är vanliga inslag i enheternas arbete. Sekretariaten och kansliet ger stöd till hela departementet utifrån sina respektive ansvarsområden.

Expeditionschefens kansli

Kansliet svarar under expeditionschefen bland annat för att lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet iakttas vid beredningen av departementets ären­den. Inom kansliet finns en kommunika­tionsfunktion som ansvarar för extern och intern kom­munikation. Kommunikationsfunktionen leds av en kommunikationschef.

Rättssekretariatet

Rättssekretariatet svarar under rättschefen för utarbetandet av förslag till lagrådsremisser, lagpropositioner och annat författningsarbete. Sekreta­riatet deltar också i utarbetandet av andra propositioner och regeringsskrivelser, svarar för samordning och genomförande av EU:s regler och svarar för juridisk kvalitetssäkring och för att lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet iakttas i arbetet inom departementet. Sekretariatet ger även råd i rättsliga frågor till departe­mentsledningen och övriga enheter.

Sekretariatet för verksamhetsstöd

Sekretariatet för verksamhetsstöd ansvarar för stöd till departementet samt samordning och utveckling av departementets arbete med statens budget, myndig­hetsstyrning, verksamhetsstyrning, uppföljning av verksamheten, redovisning och strategisk kompetens- och resursplanering samt övergripande organisations- och personalpolitiska frågor som rör departementet och dess kommittéer. Inom sekretariatet finns departementets analysfunktion som leds av en analyschef.

Sekretariatet ansvarar även för förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten svarar för frågor och ärenden om arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska pro­gram, nyanländas etablering på arbetsmarknaden, arbetslöshetsförsäkring samt aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. Enheten svarar även för arbets­livsinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknads­politiska frågor som gäller personer med funktionsned­sättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt Euro­peiska socialfonden inom EU:s strukturfonder.

Inom enhetens ansvarsområde ligger förvalt­nings-och utvecklingsfrågor som rör Arbetsförmed­lingen, Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet), Inspektionen för Arbetslöshets­försäkringen samt Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö

Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö svarar för frågor och ärenden om arbetsrätt, ledighet, arbetsmiljö och arbetstid, arbetskraftsinvandring, statlig lönegaranti vid konkurs samt utveck­ling inom arbetslivsområdet.

Enhetens ansvarsområde omfattar även förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen, Medlingsinstitutet, Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, Nämnden för styrelserepre­sentationsfrågor och ILO-kommittén.

Integrationsenheten

Integrationsenheten ansvarar för övergripande samordning, styrning, uppföljning och utveckling av utrikes föddas etablering. Hit hör frågor om mottagande och bosättning av nyanlända flyktingar och deras anhöriga, ersättningar till kommunerna för mottagande av flyktingar och  ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd, samhällsorientering, auktorisation av tolkar och översättare och hemutrustningslån.

Enheten för EU och internationella frågor 

Enheten för EU och internationella frågor svarar för att övergripande koordinera det internationella arbetet på departemen­tet. I det ingår samordningen av EU-frågor. Enheten ansvarar även för frågor och ärenden som rör Internationella arbetsorganisationen (ILO), Europeiska sociala stadgan samt samordningen av departementets arbete inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Nordiska ministerrådet, och övriga internationella frågor. Enheten för EU och internationella frågor sköter också planering, samordning och genomförande av departementsledningens internatio­nella resor och besök. Den bistår även departe­mentsledningen liksom enheter och sekretariat med stöd och rådgivning i EU-frågor och internationella frågor.