Finansdepartementets delar i statens budget

Finansdepartementet ansvarar för att samordna hela statens budget. Utöver det ansvarar departementet för beredning av de delar i statens budget som bland annat rör samhällsekonomi och finansförvaltning, bidrag till kommuner samt skatt och tull.

Finansdepartementet ansvarar för beredning av följande utgiftsområden:
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Inom utgiftsområde 1 rikets styrelse ansvarar Finansdepartementet för beredning av följande anslag:

  • Kungliga hov- och slottsstaten

Inom utgiftsområde 9 hälsovård, sjukvård och social omsorg ansvarar Finansdepartementet för beredning av följande anslag:

  • Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel

Inom utgiftsområde 17 kultur, medier, trossamfund och fritid ansvarar Finansdepartementet för beredning av följande anslag:

  • Lotteriinspektionen

Inom utgiftsområde 18 samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, ansvarar Finansdepartementet för beredning av följande anslag:

  • Konsumentverket
  • Allmänna reklamationsnämnden
  • Fastighetsmäklarinspektionen
  • Åtgärder på konsumentområdet
  • Bidrag till miljömärkning av produkter

Inom utgiftsområdet 22 kommunikationer, ansvarar Finansdepartementet för beredning av följande anslag:

  • Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

Regleringsbrev för verksamhet inom Finansdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

2018 års regleringsbrev för de anslag som Finansdepartementet ansvarar för:

Regleringsbrev för Finansdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 15 november 2018 lämnade övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter. Riksdagens rambeslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.