Försvarsdepartementets delar i statens budget

Försvarsdepartementet ansvarar för beredning av de delar i statens budget som rör det militära försvaret och dess stödmyndigheter.

Försvarsdepartementets anslag inom utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap
1:1   Förbandsverksamhet och beredskap
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 Forskning och teknikutveckling
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1:7 Officersutbildning m.m.
1:8 Försvarets radioanstalt
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
1:10 Nämnder m.m. 
1:11 Försvarets materielverk
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen

Regleringsbrev för verksamhet inom Försvarsdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret. 

2022 års regleringsbrev för Försvarsdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudgeten för 2022 till riksdagen.