Klimat- och näringslivsdepartementets delar i statens budget

Uppdaterad

Klimat- och näringslivsdepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör miljö och klimat, energifrågor och näringspolitik inom följande utgiftsområden.

Klimat- och näringslivsdepartementets utgiftsområden:
Utgiftsområde 6

Försvar och samhällets krisberedskap
Strålsäkerhetsmyndigheten

Utgiftsområde 17

Kultur, medier, trossamfund och fritid
Stöd till friluftsorganisationer

Utgiftsområde 18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik:
Statens geotekniska institut

Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård
Utgiftsområde 21 Energi
Utgiftsområde 24

Näringsliv
Näringspolitik

Regleringsbrev för verksamhet inom Klimat- och näringslivsdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

Regleringsbrev för 2023 Klimat- och näringslivsdepartementets myndigheter på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.