Landsbygds- och infrastrukturdepartementets organisation

Publicerad

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. Departementet bildades 1 januari 2023.

Politisk ledning

Landsbygdsminister Peter Kullgren är departementschef och ansvarigt statsråd för landsbygd, livsmedel och areella näringar samt regional utveckling. I departementet finns även infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson som är ansvarigt statsråd för transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. 

Närmast statsråden är statssekreterarna. De biträder statsråden med planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Statsråden och statssekreterare utgör den politiska ledningen. Till sin hjälp har ledningen en politisk stab med politiskt sakkunniga och pressekreterare som bland annat ansvarar för att ta fram underlag till den politiska ledningen och kontakter med media.

Avdelning, enheter och sekretariat

I departementet finns en landsbygdsavdelning som består av fem enheter, fem enheter inom infrastruktur- och bostadsområdet samt fyra sekretariat. Avdelningen, enheterna och sekretariaten leds av opolitiskt tillsatta tjänstemän. I departementet finns också funktioner för HR och kommunikation. Enheterna förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut. Här ingår bland annat arbetet med propositioner, förvaltningsärenden, budget- och myndighetsstyrningsfrågor samt utvecklingsarbete i form av egna utredningar, utredningsuppdrag med mera. Sekretariaten ger stöd till hela departementet utifrån sina respektive ansvarsområden. 

Följande avdelning, enheter och sekretariat finns i departementet:

Landsbygdsavdelningen

 • Enheten för fiske, jakt och rennäring (FJR)
 • Enheten för jordbruk och livsmedelsföretagande (JL)
 • Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling (RUL)
 • Enheten för djur och livsmedel (DL)
 • Enheten för skog, miljö och forskning (SMF)

Enheter inom infrastruktur- och bostadsområdet

 • Enheten för bostäder och byggande (BB)
 • Enheten för samhällsplanering (SPN)
 • Enheten för utveckling och styrning av transportområdet (US)
 • Enheten för transportinfrastruktur och planering (TP)
 • Transportmarknadsenheten (TM)

Sekretariat

 • Expeditionschefssekretariatet (EXPCH)
 • Rättssekretariatet (RS)
 • Administrativa sekretariatet (ADM)
 • Sekretariatet för EU och internationella frågor (EUI)

Övriga funktioner

 • HR
 • Kommunikation