UD Legaliseringar

Uppdaterad

Med anledning av den omfattande spridningen av Coronaviruset begränsas öppettiderna tills vidare till måndag – onsdag: 10.00 – 12.00.

Vi uppmanar allmänheten att om möjligt sända handlingar för legalisering per post till: UD Legaliseringsexpeditionen, UD Legaliseringar 103 39 Stockholm. Detta för att minska antalet besökare och därmed minska risken för smittspridning.

För att undvika trängsel i expeditionens väntrum släpps endast tre besökare in åt gången. Vi ber dig som är vuxen och som har ett ärende att komma in ensam utan sällskap.

Dessa säkerhetsåtgärder och reducerad bemanning kan komma att innebära längre väntetider än vanligt.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

På UD legaliseras svenska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet. En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta. En legalisering kan göras på svenska, engelska, franska och spanska.

UD Legaliseringar ligger på Malmtorgsgatan 3A.
UD Legaliseringar ligger på Malmtorgsgatan 3A. Bild: Regeringskansliet

Kontaktinformation

RING OSS:
Telefon 08-405 51 00
Tisdag och onsdag kl. 13.00-15.00

BESÖK OSS:
Malmtorgsgatan 3 A, Stockholm
Med anledning av den omfattande spridningen av Coronaviruset begränsas öppettiderna tills vidare till måndag – onsdag klockan 10.00 – 12.00.

POSTADRESS:
UD Legaliseringar
103 39 Stockholm

Vad är en legalisering?

En legalisering innebär att UD intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. En legalisering säger alltså ingenting om innehållet i handlingen. Efter det att UD har legaliserat handlingen ska den vanligen också bestyrkas av den utländska ambassad i Stockholm, som företräder det land där handlingen ska användas.

UD utfärdar inte apostille utan hänvisar till Notarius Publicus (se mer information längre ner på sidan).

Vem utfärdar apostille?

Utrikesdepartementet utfärdar inte apostille. Från och med 1 januari 2005 har enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille i Sverige. När en handling försetts med apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga att inget ytterligare godkännande/legalisering krävs. En förteckning över länder som har anslutit sig till Apostillekonventionen finns på Haag-konferensens webbplats

Undantag för legalisering och apostille av vissa dokument inom EU

Enligt en EU-förordning är vissa officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa undantagna från legalisering och apostille inom EU från och med den 16 februari 2019.

Läs mer om undantaget från legalisering och apostille inom EU här.

Hur gör jag och vad kostar det?

Varje legalisering, det vill säga varje namnteckning jämte sigill/stämpel på en handling som ska intygas, kostar 180 kronor.

Det finns två sätt att få handlingar legaliserade hos UD Legaliseringar, i vår expedition eller via post.

Vår expedition återfinns på Malmtorgsgatan 3 A i Stockholm. Legaliseringen görs medan du väntar (max 6 legaliseringar vid besök). Du behöver inte besöka oss personligen för legaliseringen. Vid besök betalas avgiften med betal- eller kreditkort. 

Fler än sex handlingar som lämnas in kan hämtas efter några arbetsdagar.

Handlingen kan också sändas till UD med post, adressera till:

Utrikesdepartementet
UD Legaliseringar
103 39 Stockholm

Kom ihåg att ange ditt namn, din adress och eventuellt mobilnummer samt ange på vilket språk legaliseringen ska göras på. En legalisering kan göras på svenska, engelska, franska eller spanska.

Legaliserade handlingar returneras endast till mottagare i Sverige. Handlingar som sänds med post tar cirka en vecka. 

Observera att inga kontanter ska bifogas. Handlingen returneras mot postförskott, det vill säga betalning sker när du hämtar ut brevet från ditt postutlämningsställe. En avgift om 60 kr läggs till för postförskott.

Om du inte hämtar ut din handling och vill att UD ska sända den på nytt mot postförskott tillkommer ytterligare en postförskottsavgift om 60 kronor.

Legaliserade handlingar som inte hämtas ut inom sex månader makuleras/förstörs.

Vilka handlingar kan UD legalisera?

Varje handling som ska legaliseras måste vara försedd med en stämpel, tjänstemannens namnunderskrift i original samt ett namnförtydligande.

 • allmänna handlingar från en statlig svensk myndighet
 • registerutdrag och andra polisiära handlingar
 • handlingar från Riks- och landsarkivet
 • vigselbevis/vigselattest från borgerliga vigselförrättare
 • betyg/intyg från universitet och högskolor
 • svenska handlingar undertecknade av Notarius Publicus
 • svenska handlingar (faktura, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument)undertecknade av svenska handelskammare
 • dokument som inte är utfärdade i Sverige och som har bestyrkts av respektive lands ambassad/konsulat i Sverige
 • handlingar från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
 • namnunderskrift från läkare, legitimerad apotekare, legitimerad veterinär, barnmorska och andra av Socialstyrelsen eller Jordbruksverket legitimerade yrken
 • översättningar gjorda av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet. En förteckning över auktoriserade translatorer finns på Kammarkollegiets webbplats.

Kammarkollegiets webbplats

Vilka dokument måste Notarius Publicus först bestyrka innan de kan legaliseras?

 • kopia, som saknar namnunderskrift i original
 • handling utfärdad av privatperson
 • faktura, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument (dessa kan även bestyrkas av handelskammaren)
 • fullmakter
 • handlingar från banker, advokater, privata företag
 • handlingar från landstingsarkiv och kommunala arkiv
 • vigselbevis från icke borgerliga vigselförrättare (svenska kyrkan, utländska trossamfund i Sverige)
 • betyg/handlingar från andra skolor än universitet och högskolor
 • handling som är översatt av en översättare som inte är auktoriserad av Kammarkollegiet.

Kan UD avgöra om min handling behöver legaliseras?

Nej, UD kan inte avgöra om handlingen behöver legaliseras. Det kan bara den utländska myndigheten svara på.

Min handling måste översättas innan den legaliseras. Kan UD göra det?

Nej, UD översätter inga handlingar.

Hur betalar jag från utlandet?

För betalning från utlandet kontakta oss via epost.

Information på arabiska