UD Legaliseringar

Uppdaterad

På UD legaliseras svenska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet. En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta. En legalisering kan göras på svenska, engelska, franska och spanska.

En legalisering innebär att UD intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. En legalisering säger alltså ingenting om innehållet i handlingen. Efter det att UD har legaliserat handlingen ska den vanligen också bestyrkas av den utländska ambassaden i Stockholm, som företräder det land där handlingen ska användas.

UD utfärdar inte apostille utan hänvisar till Notarius Publicus (se fråga D längre ner på sidan).

Varje handling som ska legaliseras måste vara försedd med en stämpel, tjänstemannens namnunderskrift i original samt ett namnförtydligande.

 • allmänna handlingar från en statlig svensk myndighet
 • betyg/intyg från universitet och högskolor
 • dokument/handlingar från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
 • dokument/handlingar från Riks- och landsarkivet
 • dokument/handlingar som inte är utfärdade i Sverige och som har bestyrkts av respektive lands ambassad/konsulat i Sverige
 • namnunderskrift från läkare, legitimerad apotekare, legitimerad veterinär, barnmorska och andra av Socialstyrelsen eller Jordbruksverket legitimerade yrken
 • registerutdrag och andra polisiära handlingar
 • svenska dokument/handlingar undertecknade av Notarius Publicus
 • svenska dokument/handlingar (faktura, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument) undertecknade av svenska handelskammare
 • vigselbevis/vigselattest från borgerliga vigselförrättare
 • översättningar gjorda av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet. En förteckning över auktoriserade translatorer finns på Kammarkollegiets webbplats Kammarkollegiets webbplats.
 • kopia, som saknar namnunderskrift i original
 • handling utfärdad av privatperson
 • fullmakter
 • betyg/handlingar från andra skolor än universitet och högskolor
 • faktura, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument (dessa kan även bestyrkas av handelskammaren)
 • handlingar från banker, advokater, privata företag
 • handlingar från landstingsarkiv och kommunala arkiv
 • vigselbevis från icke borgerliga vigselförrättare (svenska kyrkan, utländska trossamfund i Sverige)
 • handling som är översatt av en översättare som inte är auktoriserad av Kammarkollegiet.

Utrikesdepartementet utfärdar inte apostille. Från och med 1 januari 2005 har enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille i Sverige. När en handling försetts med apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga att inget ytterligare godkännande/legalisering krävs. En förteckning över länder som har anslutit sig till Apostillekonventionen finns på  Haag-konferensens webbplats

Enligt en EU-förordning är vissa officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa undantagna från legalisering och apostille inom EU från och med den 16 februari 2019.

Om undantaget från legalisering och apostille-stämpel inom EU 

Varje legalisering, det vill säga varje namnteckning jämte sigill/stämpel på en handling som ska intygas, kostar 225 kronor.

Det finns två sätt att få handlingar legaliserade hos UD Legaliseringar, i vår expedition eller via post.

Vår expedition finns på Malmtorgsgatan 3 A i Stockholm. Legaliseringen görs medan du väntar, max sex legaliseringar per besök (fler än sex handlingar som lämnas in kan hämtas efter ett par arbetsdagar). Det går bra att någon annan går ditt ärende, du behöver alltså inte komma in personligen. Vid besök på expeditionen betalas avgiften på plats med betal- eller kreditkort. 

Handlingen kan också sändas till UD med post, adressen är:

Utrikesdepartementet
UD Legaliseringar
103 39 Stockholm

Kom ihåg att ange ditt namn, din adress och eventuellt mobilnummer. Ange också vilket land dokumenten ska användas i eller vilken ambassad dokumenten ska uppvisas för. En legalisering kan göras på svenska, engelska, franska eller spanska. Legaliserade handlingar returneras endast till svenska adresser. Handläggningen via post tar cirka en vecka. 

Observera att inga kontanter ska bifogas. Handlingen returneras mot postförskott, det vill säga betalning sker när du hämtar ut brevet från ditt postombud. En avgift om 60 kr läggs till för postförskott.

Om du inte hämtar ut din handling och vill att UD ska sända den på nytt mot postförskott tillkommer ytterligare en postförskottsavgift om 60 kronor.

Legaliserade handlingar som inte hämtas ut inom sex månader makuleras/förstörs.

Observera att inga kontanter ska bifogas.

Handlingen returneras mot postförskott, det vill säga betalning sker när du hämtar ut brevet från ditt postombud. En avgift om 60 konor läggs till för postförskott.

UD kan inte avgöra vilka handlingar du behöver få legaliserade. Det kan bara den utländska myndigheten svara på.

Nej, UD översätter inga handlingar. Översättningar kan göras av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet. En förteckning över auktoriserade translatorer finns på Kammarkollegiets webbplats Kammarkollegiets webbplats.

satellitbild från google maps med UD Legaliseringars adress markerad.
UD Legaliseringar ligger på Malmtorgsgatan 3A i Stockholm. Google Maps

Kontaktinformation

Ring oss:
Telefon 08-405 51 00
Tisdag klockan 13.00-15.00

Besök oss:
Malmtorgsgatan 3 A, Stockholm

Öppettider:
Måndag – torsdag, klockan 09.00 – 11.00
Fredag, stängt

Skicka ditt dokument med post:
UD Legaliseringar
103 39 Stockholm

Skicka e-post:
[email protected]