Utrikesdepartementets delar i statens budget

Utrikesdepartementet ansvarar helt eller delvis för utgiftsområdena 5: Internationell samverkan, 7: Internationellt bistånd och 24: Näringsliv.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan omfattar följande anslag:
01:01 Avgifter till internationella organisationer
01:02 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
01:03 Nordiskt samarbete
01:04 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet
01:05 Inspektionen för strategiska produkter
01:06 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och ickespridning
01:07 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut   (SIPRI)
01:08 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
01:09 Svenska institutet
01:10 Information om Sverige i utlandet
01:11 Samarbete inom Östersjöregionen
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd omfattar följande anslag:
01:01 Biståndsverksamhet
01:02 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
01:03 Nordiska Afrikainstitutet
01:04 Folke Bernadotteakademin
01:05 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
01:06 Utvärdering av internationellt bistånd
UD:s del i utgiftsområde 24 Näringsliv omfattar följande anslag:
01:01 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
2:2 Kommerskollegium
2:3 Exportfrämjande verksamhet
2:4 Investeringsfrämjande
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
2:6 Bidrag till standardiseringen

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.