Anförande av Olof Skoog vid FN:s säkerhetsråds debatt om Mellanöstern

Anförande av Olof Skoog, Sveriges ständige representant till Förenta Nationerna, vid FN:s säkerhetsråds debatt om Mellanöstern, inklusive Palestinafrågan, 17 januari 2017, New York. Enligt det talade ordet.

Jag vill inleda med att tacka FN:s särskilda sändebud Nikolay Mladenov för hans och hans personals outtröttliga arbete.

Det internationella samfundets mål är två stater: ett självständigt, demokratiskt, sammanhängande och livskraftigt Palestina som sida vid sida med Israel lever i fred och säkerhet och Jerusalem som framtida huvudstad för båda staterna.

Men för varje dag ser vi att tvåstatslösningen blir allt mer avlägsen. En stadigt försämrad situation i området, med fler nya bosättningar, rivningar och våldsamheter, förstör hoppet om fred. Vi måste undvika en utveckling mot en stat och en permanent ockupation.

Sveriges långvariga engagemang för fredsprocessen i Mellanöstern har sin grund i folkrätten, inklusive mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. När vi erkände Palestina 2014 var det grundat i ett stöd för en tvåstatslösning och en önskan om två mer jämlika parter.

Det internationella samfundet spelar en viktig roll när det handlar om att gå från ord till handling, genom att bidra till att bryta det nuvarande dödläget och i slutändan få ett slut på den ockupation som inleddes för 50 år sedan. Vi välkomnar antagandet av säkerhetsrådets resolution nr 2334. Resolutionen är ett viktigt steg om en förnyad ansats för att rädda tvåstatslösningen. Nu måste vi uppmana parterna att genomföra dess bestämmelser utan dröjsmål, något vi hört alla säga här i kammaren idag.

I söndags träffades fler än 70 länder i Paris för att rädda och främja tvåstatslösningen. Vi tackar Frankrike för initiativet som innebär ett välbehövligt förnyat engagemang för fredsprocessen. Vi välkomnar antagandet av en gemensam deklaration vid Mellanösternkonferensen, särskilt rekommendationen om att avstå från ensidiga åtgärder som kan föregripa resultaten av förhandlingarna om slutgiltig status, bl.a. när det gäller Jerusalems framtida ställning, samt de berörda parternas uttalade vilja att träffas igen före årets slut för att utvärdera framstegen.

Som en del av det franska initiativet sammankallade Sverige en arbetsgrupp om det civila samhället som genomfört samråd med 150 organisationer från det civila samhället i Israel och Palestina. Vi tackar alla de länder och internationella organisationer som stödjer oss i detta arbete, och vi välkomnar att andra länder nu visat intresse för att ansluta sig. Under dessa samråd framgick det tydligt att många – på båda sidor – i generationen efter Osloavtalet har förlorat hoppet om att det går att nå fram till en tvåstatslösning. Vi måste få det civila samhället att återuppta den offentliga debatten om möjligheterna för fred och en tvåstatslösning. Unga kvinnor och män behöver få se att det finns alternativ till våldet, det deprimerande dödläget och den pågående negativa utvecklingen i området. Därför kommer Sverige senare i vår att stå värd för ett forum för det civila samhället.

Sverige stödjer helhjärtat de ansträngningar som har gjorts av FN, kvartetten och Arabförbundet. FN och dess närvaro i området genom olika FN-organ spelar en mycket viktig roll när det gäller att stödja det palestinska folket. Vi stödjer en starkare kvartett som kan främja nya steg mot ett snabbt genomförande av de rekommendationer som presenterades i rapporten från juli förra året. Och vi vill understryka vikten av att det arabiska fredsinitiativet från 2002 genomförs.

Slutligen vill jag tacka den avgående amerikanska regeringen för dess ansträngningar, inklusive utrikesminister Kerrys uttalanden den 28 december. Vi ser fram emot ett fortsatt amerikanskt stöd för en tvåstatslösning.

***

Den 31 oktober förra året valdes Michel Aoun till president i Libanon. Sverige välkomnar detta och den nationella samlingsregering, ledd av premiärminister Saad Hariri, som bildades i december. Vi hoppas att denna positiva utveckling kan bana väg för parlamentsval. Vi vill berömma Libanon som tagit emot över 1,1 miljoner syriska flyktingar och vi uppmanar till ett genomförande av överenskommelserna om gemensamma flyktingåtaganden från konferensen i London den 4 februari 2016. Vi stödjer FN-ledda insatser i området.

***

Situationen i Syrien är vår tids allvarligaste kris och det mänskliga lidandet har varit oerhört. Sverige välkomnar enigheten i rådet i december, som ledde till antagandet av resolution nr 2336.

Trots att vapenvilan har lett till ett minskat våld är det humanitära tillträdet fortfarande begränsat. Alla parter i konflikten, inte minst den syriska regeringen, måste garantera ett fullständigt, punktligt, säkert och obehindrat tillträde för humanitära biståndsarbetare i hela landet.

Vi ser fram emot ett återupptagande av de FN-ledda Syriensamtalen i Genève den 8 februari i enlighet med resolution nr 2254, och vi hoppas att mötet i Astana kan bidra till att skapa goda förutsättningar för detta. Kvinnorna i Syrien måste vara fullt delaktiga i processen.

Vi måste även samarbeta för att säkerställa ett ansvarsutkrävande för de grymheter som har begåtts under konflikten. Vissa av dessa kan utgöra krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.