Artikel

Ansvar för finansiell stabilitet

Publicerad Uppdaterad

Ansvaret för att främja finansiell stabilitet delas mellan Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden. Samspelet mellan myndigheterna är viktigt, både i det förebyggande arbetet för finansiell stabilitet och vid en eventuell finansiell kris.

Finansdepartementet

Finansdepartementet är övergripande ansvarigt för utformningen av ramverket för finansiell stabilitet. Finansdepartementet är också den instans som mest uttalat har att tillvarata skattebetalarnas intresse när den finansiella stabiliteten är hotad.

Finansinspektionen

Finansinspektionen ansvarar för tillsynen av finansiella institut i Sverige. De kan tidigt få indikationer på brister i instituten och använder bland annat stresstester för att bedöma bankernas förmåga att klara av påfrestningar, t.ex. finansiella kriser. Om ett institut inte följer den lagstiftning som reglerar dess verksamhet har Finansinspektionen rätt att ingripa.

Riksbanken

Riksbankens löpande stabilitetsarbete består av att inhämta och sprida information om det finansiella systemet, analysera och övervaka systemet, förebygga hot genom att informera och varna för risker samt att påverka det finansiella regelverket så att det bidrar till stabilitet och effektivitet. Riksbanken har i uppdrag att se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert ock effektivt. Vid en finansiell kris kan Riksbanken tillföra likviditet i det finansiella systemet.

Riksgälden

Riksgälden har som resolutions- respektive stödmyndighet en central roll i statens åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten. Som resolutionsmyndighet kommer Riksgälden att planera hur banker i kris ska hanteras och, om resolution av en bank måste inledas, ha tillgång till verktyg som säkerställer att bankens kritiska verksamhet kan drivas vidare. I uppdraget som stödmyndighet ingår att ge lånegarantier och kapitaltillskott till solventa banker. Riksgälden hanterar även insättningsgarantin och stabilitetsfonden.

Finanskartan

Finanskartan beskriver olika aktörer i det finansiella systemet och hur de samverkar.