Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 13 maj 2015

Publicerad Uppdaterad

Ändring i ellagen samt beslut om förordningar med anledning av lagändringen

Regeringen har efter riksdagens beslut om propositionen Redovisning av elnätsverksamhet utfärdat två lagar, dels om ändring i ellagen, dels om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör. Ändringarna i ellagen syftar till att underlätta redovisningen av elnätsverksamhet och till att tydliggöra vilken myndighet som är mottagare av vissa uppgifter inom ramen för elcertifikatssystemet. Elsäkerhetsverkets föreskrifter upphävs eftersom de är obsoleta.

Regeringen har även beslutat ett antal förordningsändringar som är en direkt följd av förslagen i propositionen. Ändringarna innebär bl.a. att en paragraf upphävs i förordningen om redovisning av nätverksamhet som en följd av att motsvarande bestämmelse tas in i ellagen och att Energimyndigheten har tagit över rollen som kontoföringsmyndighet för elcertifikat och ursprungsgarantier från Svenska kraftnät. Förordningsändringar görs även med anledning av att Energimyndigheten ska ta emot mätvärden för utfärdande av sådana certifikat och garantier från och med den 1 juli 2015.

Referenser

  • regeringens proposition Redovisning av elnätsverksamhet (prop. 2014/15:56)
  • näringsutskottets betänkande 2014/15:NU12 Redovisning av elnätsverksamhet
  • riksdagsskrivelse 2014/15:192
  • ellagen (1997:857)
  • lag om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
  • förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
  • förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
  • förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
  • förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el
  • förordningen (2011:1481) om elcertifikat

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 26 maj 2015.


Kontaktperson: Johan Lundberg 08-405 26 63