Artikel från Statsrådsberedningen

Digitaliseringen driver fram förändringar i alla sammanhang

Publicerad Uppdaterad

Darja Isaksson, strateg och grundare av Ziggy Creative Colony, är en av ledamöterna i regeringens nationella Innovationsråd. Hur vi kan använda digitaliseringen för att inte bara stärka vår konkurrenskraft, utan också för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är en av frågorna hon vill driva.

Bild på Darja Isaksson.
Darja Isaksson är ledamot av regeringens nationella Innovationsråd. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Ett tema på Innovationsrådets senaste möte var digitalisering. Vad är digitalisering för dig?
- Det digitala är en dimension.Tidigare hade vi människor tid och rum att förhålla oss till, nu har vi även det digitala. Den nya dimensionen påverkar mänskliga samarbeten redan idag, men även fysiska saker och platser håller på att få nya värden och egenskaper med hjälp av den digitala dimensionen. Den ändrar hur vi producerar, distribuerar och marknadsför. Men också hur vi beter oss som medborgare och konsumenter, vad vi litar på. Den digitala dimensionen påverkar vårt gemensamma meningsskapande, exempelvis vad vi menar när vi pratar om integritet.

Hur ser du på digitaliseringen som samhällsutmaning?
- En utmaning handlar om att digitaliseringen driver fram förändringar i alla sammanhang; affärsmodeller, organisationer och mänskliga samarbeten påverkas. Det i sin tur skapar nya vinnare och förlorare. Alltfler jobb kan och kommer att automatiseras, vilket påverkar vilken slags jobb vi människor istället sysselsätter oss med, och om sådan omställning går snabbt är det en utmaning i sig. En effekt av digitaliseringen är just att mycket utveckling går snabbare, bland annat därför att vår gemensamma kunskapsökning går snabbare. Det kan vi bland annat se inom life science, där digitalisering har potentialen att både effektivisera, höja kvaliteten i och korta ledtiderna i både forskning och faktisk vård. I detta ligger både möjligheter och utmaningar.

Vilken betydelse har digitaliseringen för samhällsutvecklingen, på kort och på lång sikt?
- På kort sikt, ser vi i näringslivet att de som är duktiga på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter har fördelar som går att mäta ekonomiskt i termer av tillväxt och lönsamhet. Jag är övertygad om att den kopplingen också gäller mellan länder. Det innebär att vårt IT-politiska mål att vara ”bäst på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter” är väldigt viktigt. Vi behöver helt enkelt säkerställa att vi fortsätter vara en liten, men snabb nation i digitaliseringens framkant, och idag handlar digitalisering inte bara om effektivisering, handel och marknadsföring, utan om att förändra hela värdekedjor och organisationer. På lång sikt, ser jag digitaliseringen som en central del i det som skapar möjligheter för oss att adressera vår tids stora utmaningar som handlar om social, ekologisk och ekonomiskt hållbar utveckling både här i Sverige och i världen.

Vilka frågor inom området vill du lyfta inom ramen för Innovationsrådets arbete?
- OECD har visat att det finns korrelationer mellan digitalisering och innovationskraft. Totalt sett, ligger Sverige fortfarande bra till ifråga om digitalisering. Framförallt har vi världens mest digitalt mogna befolkning, och vårt näringsliv bedöms ligga hyfsat bra till. Det oroande är framförallt indikationer på att tempot i digitaliseringen i företag, men ännu mer i offentlig sektor, är lägre än i många andra länder. Exempelvis ligger vi bara på plats 16 i digitalisering av offentlig sektor, enligt World Economic Forum 2014. Det måste vi ta på allvar, eftersom digital mognad har direkta samband med organisationers innovationskraft, och i förlängningen konkurrenskraft. Vi behöver helt enkelt vända trenden.

- Därför vill jag lyfta sakfrågor som handlar om hur vi ökar tempot i, och kompetensen kring, hur vi kan använda digitaliseringen för att inte bara stärka vår konkurrenskraft, utan också för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Digitaliseringskommissionen har gjort ett bra arbete med att bland annat synliggöra att vi kan inspireras av och lära av en del andra länder till exempel Storbritannien, Singapore och Danmark.