Artikel från Miljödepartementet

Förslag till områden och kompletteringar i Natura 2000-nätverket

Publicerad Uppdaterad

Regeringen föreslår nya områden och utvidgning av befintliga områden på Gotland att bli Natura 2000-områden. Bland dessa ingår Ojnareskogen kring Bästeträsk. Regeringen kommer att utse en statlig kontaktperson som, tillsammans med regionen, näringslivet och facket, ska ta fram ett näringslivspaket för Gotland om 100 miljoner kronor.

I ärendet har Naturvårdsverket lämnat en hemställan som baseras på förslag från Länsstyrelsen på Gotland.

På denna webbsida finns Naturvårdsverkets hemställan samt del av bilagorna. På webbsidan finns också skrivelser i ärendet som kommit till regeringen med anledning av ärendet eller efter att Naturvårdsverket har redovisat.

Delar av Naturvårdsverkets redovisning till regeringen (diarienr M2015/1508/Nm):

Naturvårdsverkets hemställan
Bilagor till Naturvårdsverkets hemställan:
Exceltabeller med förslag på nya områden samt kompletteringar av befintliga.

Länsstyrelsen på Gotlands skrivelse till Naturvårdsverket:

Delar av övriga inkomna dokument i ärendet efter Naturvårdsverkets redovisning till regeringen:

Övriga dokument som inkommit med anledning av ärendet:

Regelverk kring nya Natura 2000-områden

Enligt EU:s direktiv för att skydda växt- och djurarter, de så kallade fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet, har medlemsstaterna en skyldighet att utifrån strikt naturvetenskapliga kriterier identifiera naturområden som ska omfattas av ett särskilt EU-rättsligt skydd. Sådana områden brukar kallas Natura 2000-områden. Identifieringen av områdena innebär att man tar reda på var det finns naturområden som uppfyller de vetenskapliga kriterierna som framgår av direktiven.

När medlemsstaterna har identifierat områden för Natura 2000 ska de se till att områdena omfattas av ett strikt skydd. Det skyddet får bara tas bort om kommissionen väljer att inte ta med området. Genom art- och habitatdirektivet har Sverige åtagit sig att förklara områden med naturvärden som uppfyller kriterierna i direktivet som särskilda bevarande områden. Ett sådant beslut har beretts i Regeringskansliet. När regeringen har fattat beslut om att skicka listan till kommissionen omfattas områdena på listan av miljöbalkens särskilda Natura 2000-regler, dvs. regler som Sverige måste ha för att skydda områdena.