Uppdrag om kompletterande redovisning av skyddsarbete med Sveriges Natura 2000-områden Diarienummer: M2015/1508/Nm (delvis)

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Gotlands län att skyndsamt redovisa om det finns andra områden av tillräcklig kvalitet och omfattning på Gotland, förutom de föreslagna områdena vid Bästeträsk, som gör att Sverige kan uppfylla sina förpliktelser enligt EU:s art- och habitatdirektiv vad avser prioriterade bristnaturtyper, främst karsthällmarker och basiska berghällar.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 28 augusti 2015.