Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 22 oktober 2015

Publicerad

Ändringar i drivmedelslagen

Riksdagen har antagit regeringens förslag till lag om ändring i drivmedelslagen och regeringen har utfärdat lagändringen som innebär att mangan begränsas i dieselbränslen samt att hänvisningar till Svensk Standard uppdateras. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

Referenser

  • regeringens proposition 2014/15:113 Begränsning av mangan i dieselbränslen
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU3 Begränsning av mangan i dieselbränslen
  • riksdagsskrivelse 2015/16:3
  • drivmedelslagen (2011:319)

Upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Naturvårdsverket har beslutat föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel. Föreskrifterna börjar gälla den 1 november 2015 och samma datum ska Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel upphöra att gälla. Regeringen har beslutat om upphävandet. Förordningen om upphävande kommer att kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling. 

Referenser

  • förordning om upphävande av Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Mer information

Författningen gällande drivmedelslagen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 3 november 2015.

Kontaktpersoner:
Drivmedelslagen: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51
Bekämpningsmedel: Susanne Classon 08-405 32 76