Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 29 oktober 2015

Publicerad

Lag- och förordningsändringar med anledning av propositionen om nordisk balansavräkning

Riksdagen har antagit regeringens förslag i propositionen Nordisk balansavräkning och regeringen har utfärdat lagändringarna i ellagen och med anledning av detta även beslutat om följdändringar i förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el och i elförordningen.

Lagändringarna innebär att Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) ska få uppdra åt någon annan att utföra balansavräkningen och att ett åtagande om balansansvar ska göras genom avtal dels med Svenska kraftnät, dels med den som utför avräkningen.

Besluten om förordningarna innebär följdändringar i anslutning till de aktuella ändringarna i ellagen. Normgivningsbemyndigandet i 23 § förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el utgår, eftersom grundbemyndigandet i 8 kap. 11 § ellagen upphävs. Orden ”i balansavtal” utgår i 24 § 1 elförordningen med hänsyn till ändringar i 8 kap. 4 a och 4 b §§ ellagen, där ”balansavtalen” byts ut mot ”avtalen enligt 4 § andra stycket”.

Referenser

  • regeringens proposition Nordisk balansavräkning (prop. 2014/15:112)
  • näringsutskottets betänkande 2015/16:NU5 Nordisk balansavräkning
  • riksdagsskrivelse 2015/16:2
  • ellagen (1997:857)
  • förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
  • elförordningen (2013:208)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 10 november 2015.

Kontaktperson:
Andreas Lindholm 08-405 14 54