Stor enighet på konferens om EU:s kemikalielagstiftning

Publicerad

Den 20 oktober hölls en konferens i Bryssel för att diskutera hur EU:s kemikalielagstiftning kan ge ett bättre skydd för människor och miljö, idag och i framtiden.

Foto: Jerker Forssell/Regeringskansliet

Svenska Miljö- och energidepartementet arrangerade konferensen tillsammans med sina motsvarigheter i åtta andra länder. Länderna som stod bakom konferensen samarbetar sedan hösten 2014 i miljöministerinitiativet ”Reach up”.

På konferensen kom deltagarna fram till rekommendationer om att kvaliteten i kemikalietillverkarnas information måste bli bättre. Användare av kemikalier bör få ett ökat stöd i hur de kan byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga. Myndigheterna bör i större utsträckning kontrollera att beslutade regler följs.

Den danska miljö- och livsmedelsministern Eva Kjer Hansen inledde konferensen med att konstatera att EU:s kemikalieförordning Reach, som antogs 2006, blivit ett globalt föredöme. Hon menade samtidigt att det fortfarande återstår många utmaningar innan det går att uppnå de förutsedda vinsterna för hälsa, miljö, innovation och konkurrenskraft. Framförallt lyftes att resultatet av registreringen av information om kemiska ämnens egenskaper och hur de kan användas säkert – ryggraden i Reach – hittills är långt ifrån tillfredsställande. Enligt undersökningar finns brister i upp till två tredjedelar av de dossierer som hittills lämnats in. Ministern underströk att tillförlitlig information är nödvändig för att användare av kemikalier ska kunna göra bra val. Hon menade att det är viktigt att nu hitta nya arbetssätt och öka ansträngningarna för att få systemet att fungera.

Ordföranden i Europaparlamentets miljöutskott, Giovanni La Via, framhöll i sitt tal att Reach fört med sig flera framsteg de senaste tio åren: kunskapen om kemiska ämnen har ökat väsentligt, medlemsstaterna är mer proaktiva och konsumenterna har blivit mer medvetna. Han påminde om att EU i sitt 7:e miljöhandlingsprogram enats om att sträva efter en giftfri miljö och ett resurseffektivt samhälle. Ett fullgott genomförande av Reach kommer skapa möjligheter att ersätta farliga kemikalier med bättre alternativ.

Olika nyckelaktörer fick ge sin syn på hur Reach utvecklats hittills och vilka prioriteringar de såg inför framtiden. Från den del av industrin som använder kemikalier deltog bland annat Hennes & Mauritz. Företaget underströk att de stödjer en tydlig och stark kemikalielagstiftning inom EU. Som ett bra exempel pekade H&M på EU-beslutet att, på svenskt initiativ, begränsa förekomst av det hormonstörande och det miljöfarliga ämnet nonylfenoletoxilat i importerade textilier.

Rekommendationer och budskap från konferensen kommer att sammanställas i en rapport.