Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 12 november 2015

Publicerad

Ändring i miljöbalken

Riksdagen har antagit regeringens förslag i propositionen 2014/15:122 om ändring i miljöbalken i fråga om omgivningsbuller. Ändringarna syftar bl.a. till att säkerställa verksamhetsutövares rättssäkerhet vid prövning av ett nytt eller ändrat tillstånd för miljöfarlig verksamhet i de fall där bostäder har tillkommit i närheten av verksamheten. Vidare föreslogs ett undantag från straffansvaret för otillåten miljöverksamhet i det fall en verksamhetsutövare överskrider ett villkor i ett miljötillstånd om omgivningsbuller men följer det som har angetts i fråga om buller i en detaljplan eller i ett bygglov enligt plan- och bygglagen.

Regeringen har utfärdat lagen i enlighet med riksdagens beslut. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

Referenser

  • regeringens proposition Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller (prop. 2014/15:122)
  • civilutskottets betänkande 2015/16:CU3 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller
  • riksdagsskrivelse 2015/16:18
  • miljöbalken

Ändring i miljötillsynsförordningen avseende länsstyrelsernas tillsyn över gränsöverskridande transporter av avfall

Regeringen har beslutat om ändring i miljötillsynsförordningen som innebär att tillsynsansvaret över gränsöverskridande transporter av avfall koncentreras till fem länsstyrelser.

Tillsynsansvaret i fråga om transporter av avfall som regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transporter av avfall ska koncentreras på fem utpekade länsstyrelser: Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Dessa länsstyrelser kommer enligt beslutet att ha tillsyn över fler län än det egna länet. Det innebär att resterande länsstyrelser inte längre har tillsynsansvar över gränsöverskridande avfallstransporter.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall
  • miljötillsynsförordningen (2011:13)

Justering av elsäkerhetsavgiften

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om vissa avgifter på elområdet som innebär en höjning av elsäkerhetsavgiften

– från 500 kr till 750 kr för högspänningsabonnemang, och

– från 6 kr till 9 kr 50 öre för lågspänningsabonnemang.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016.

Referenser

  • förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet

Avgifter på naturgasområdet

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen med instruktion för Energimarknadsinspektionen och förordningen med instruktion för Statens energimyndighet. Genom ändringarna bortfaller myndigheternas dispositionsrätt av avgiftsintäkter på naturgasområdet.

Referenser

  • förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen
  • förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 24 november 2015.

Kontaktpersoner:

Miljöbalken: Magnus Moreau 08-405 41 27
Miljötillsynsförordningen: Anna Cedrum 08-405 12 09
Elsäkerhetsavgift och naturgasområdet: Johan Lundberg 08-405 26 63