Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 26 november 2015

Publicerad

Förordningsändringar gällande redovisning på energiområdet

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om redovisning av nätverksamhet, förordningen om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning och i förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet.

I propositionen Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin föreslås en ny lag och några lagändringar som genomför EU:s nya redovisningsdirektiv. Riksdagen har antagit förslagen och regeringen har utfärdat lagarna. Med anledning av lagen och lagändringarna behövs rena följdändringar i några förordningar som innebär att rapporteringskraven utökas till att avse uppgifter om ”gemensamt styrda företag”.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG
  • regeringens proposition Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin (prop. 2015/16:3)
  • civilutskottets betänkande 2015/16:CU6
  • riksdagsskrivelse 2015/16:36
  • förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet
  • förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning
  • förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 8 december 2015.

Kontaktperson:

Andreas Lindholm 08-405 14 54