Artikel från Miljödepartementet

Utredning för att stärka klimatanpassningen i Sverige

Publicerad

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över om ansvaret för att genomföra och finansiera åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat behöver förtydligas . Den ska också se om det behövs ändringar i lagstiftningen för att underlätta anpassning. Eva Eriksson, tidigare landshövding i Värmlands län, kommer att leda utredningen om hur bebyggd miljö och markanvändning kan anpassas till ett förändrat klimat.

Det finns ett stort behov av att identifiera risker och sårbarheter och vidta förebyggande åtgärder för att undvika framtida skadekostnader och störningar i samhället. I ett svenskt perspektiv kan det till exempel handla om åtgärder som syftar till att förhindra eller minska konsekvenserna av skred, ras, erosion, översvämning, havsnivåhöjning, värmeböljor, smittspridning och markförorening. Ett viktigt område som behöver anpassas är samhällets fysiska planering, men även många andra sektorer påverkas.

Utredningens uppdrag

Olika aktörer har pekat på att trots de satsningar som gjorts på att bland annat ta fram ny kunskap, sprida information och stötta kommunerna i deras arbete med den fysiska planeringen, så krävs ytterligare åtgärder. Det måste vara tydligt vad som ska göras och vem som har ansvar för att genomföra dessa åtgärder. Så länge detta inte är klarlagt avvaktar många aktörer med att vidta åtgärder. Detta gäller i synnerhet mer kostsamma insatser som rör befintlig bebyggelse och infrastruktur.

Utredningen om stärkt klimatanpassning ska analysera och lämna förslag på om det behövs ändringar i lagstiftningen så att planeringsprocesser och regelverk överensstämmer sinsemellan. Utredningen ska vid behov lämna förslag på en förtydligad ansvarsfördelning för att genomföra anpassningsåtgärder. 

Utredningen ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Effekter av ett förändrat klimat

Även om den globala medeltemperaturökningen begränsas till under två grader väntas kraftiga klimatförändringar som kommer att påverka Sveriges naturmiljö och stor del av samhället. I Sverige förväntas ett varmare och blötare klimat. Enligt SMHI kan nederbördsmängden komma att öka med mellan 30 och 40 procent under det närmaste seklet. Skyfall och kraftiga regn förväntas öka i intensitet, vilket kan ge ökade problem med översvämningar samt ras och skred.