Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 3 december 2015

Publicerad

Anläggningsbesked för biodrivmedel

Europeiska kommissionen har förlängt godkännandet av den svenska stödordningen för nedsättning av energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel till och med den 31 december 2015. Regeringen har ansökt om förlängning av statsstödsgodkännandena hos kommissionen. Bedömningen är att en förlängning av godkännandena kräver en anpassning till kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020. Enligt riktlinjerna får driftstöd för livsmedelsbaserade biodrivmedel endast beviljas för anläggningar som tagits i drift före den 31 december 2013, och endast tills anläggningen har avskrivits fullständigt.

I riktlinjerna anges krav för medgivande av en skattelättnad. För att säkerställa att dessa krav följs har riksdagen beslutat om ett system där skattelättnaden villkoras med att det finns ett s.k. anläggningsbesked. Anläggningsbeskedet ska visa att det finns ett kontroll­system som säkerställer att de biodrivmedel som läggs till grund för avdrag inte är livsmedelsbaserade. Om de är livsmedelsbaserade ska de ha producerats i anläggningar som tagits i drift före den 31 december 2013 och som inte är fullständigt avskrivna. Tillsynsmyndigheten ska utfärda anläggningsbeskeden.

Riksdagen har fattat beslut om regeringens proposition Anläggningsbesked för biodrivmedel och regeringen har utfärdat lagändringarna och även beslutat om förordningsändringar. I förordningen beslutas detaljerade bestämmelser om systemet för anläggningsbesked. Främst regleras hur kontrollsystemet som ska säkerställa kraven på drifttagning och avskrivning för en produktionsanläggning ska se ut men det finns också ett bemyndigande för Energimyndigheten att utforma föreskrifter och en bestämmelse om att anläggningsbeskeden ska skickas från Energimyndigheten till Skatteverket.

Referenser

  • Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2010 (2014/C 200/01), (EUT C 200, 28.6.2014, s. 1)
  • regeringens proposition Anläggningsbesked för biodrivmedel (prop. 2015/16:38)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU5
  • riksdagsskrivelse 2015/16:64
  • lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
  • förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske fredagen den 11 december 2015.

Kontaktperson

Christina Nordenbladh 08-405 22 65