Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 11 februari 2016

Publicerad

Ändring i drivmedelslagen

Med anledning av genomförande av ett nytt EU-direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar har regeringen efter riksdagens beslut utfärdat ändring i bl.a. drivmedelslagen. I paketet ingår en ny lag om fritidsbåtar och vattenskotrar som ersätter en tidigare lag. I drivmedelslagen finns en hänvisning till den tidigare lagen och ändringen innebär att hänvisningen uppdateras till att avse den nya lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG
  • regeringens proposition Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar (prop. 2015/16:64)
  • trafikutskottets betänkande 2015/16:TU8 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar
  • riksdagsskrivelse 2015/16:142
  • drivmedelslagen (2011:319)

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 23 februari 2016.

Kontaktperson:
Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51