Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 10 mars 2016

Publicerad

Förordning om ekodesign

Regeringen har beslutat om en ny förordning om ekodesign som innehåller föreskrifter om tillsyn och kostnader för provtagning i anslutning till lagen (2008:112) om ekodesign.

Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer ska se till att lagen om ekodesign, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt föreskrifterna i en genomförandeåtgärd enligt det s.k. ekodesigndirektivet följs. Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en tillverkare av energirelaterade produkter och delar eller dennes representant att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov.

Förordningen ersätter förordningen (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign. Beslutet medför inga ändringar när det gäller tillsynen i praktiken.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter
  • förordning om ekodesign

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 22 mars 2016.

Kontaktperson
Andreas Lindholm 08–405 14 54