Regeländringar beslutade den 3 mars 2016

Publicerad

Förordningsändring för att ersätta förbudet som gäller trikloretylen med tillståndsplikt i Reach

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att det svenska förbudet mot att saluhålla, överlåta och använda trikloretylen tas bort. Förbudet ersätts av tillståndskrav i Reach som innebär att ett tillståndspliktigt ämne är förbjudet att använda och släppa ut på marknaden om man inte får tillstånd för användningen. Kravet på tillstånd gäller från den 21 april 2016.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
  • förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordningsändringar med anledning av ett moderniserat yrkeskvalifikationsdirektiv

Regeringen har beslutat om förordningsändringar med anledning av en ny lag och en ny förordning om erkännande av yrkeskvalifikationer. På Miljö- och energidepartementets område behöver följdändringar göras i ett antal förordningar med anledning av det nya regelverket.

I elinstallatörsförordningen införs en ny bestämmelse som anger att bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer inom EES eller i Schweiz finns i den nya lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer.

I förordningen om energideklaration för byggnader byts nuvarande bestämmelse om erkännande av yrkeskvalifikationer ut mot en likadan upplysningsbestämmelse som i elinstallatörsförordningen.

I förordningen med instruktion för Elsäkerhetsverket byts den tidigare bestämmelsen som pekar ut behörig myndighet för det reglerade yrket elinstallatör ut mot en hänvisning till att myndigheten utför de uppgifter som följer av den nya förordningen om yrkeskvalifikationer.

I förordningen om bekämpningsmedel finns i dag krav på utbildning för att få sprida vissa bekämpningsmedel yrkesmässigt. Enligt förordningen kan en utländsk utbildning godkännas om vissa krav är uppfyllda. Bestämmelserna om godkännande av utländsk utbildning ersätts nu av bestämmelser som anger att bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer inom EES eller i Schweiz finns i den nya lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen)
  • regeringens proposition Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (prop. 2015/16:44)
  • utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU6 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
  • riksdagsskrivelse 2015/16:148
  • elinstallatörsförordningen (1990:806)
  • förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
  • förordningen (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket
  • förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 15 mars 2016.

Kontaktpersoner:
Reach: Anna Cedrum 08–405 12 09
Yrkeskvalifikationsdirektivet: Susanne Classon 08–405 32 76 (bekämpningsmedel), Christina Nordenbladh 08–405 22 65 (övrigt)