Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 23 mars 2016

Publicerad

Ändringar i förordningen om elektrisk materiel

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om elektrisk materiel. Ändringarna görs för att genomföra omarbetade EU-direktiv på produktområdet. Det är

  • direktiv 2014/35 EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning (det omarbetade lågspänningsdirektivet), och
  • direktiv 2014/34/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (det omarbetade ATEX-direktivet).

Liksom tidigare gäller att utrustning som tillhandahålls på marknaden ska uppfylla krav som ger god säkerhet. Omarbetningen av EU-reglerna innebär en mer ingående reglering av de olika ekonomiska aktörernas skyldigheter. En nyhet är också att direktiven i en rad förfarandefrågor uttryckligen föreskriver att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter ska tillämpas. Nytt är också att direktiven innehåller krav på att medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner för ekonomiska aktörers överträdelser av bestämmelser i nationell rätt.

För att genomföra de omarbetade direktiven kompletteras förordningen med bestämmelser om de ekonomiska aktörernas skyldigheter och om tillämpningen av förordning 765/2008/EG. Elsäkerhetsverket får ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter.

Ändringarna träder i kraft den 1 maj 2016.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
  • förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det skedde tisdagen den 5 april 2016.

Kontaktperson
Johan Lundberg 08–405 26 63