Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 19 maj 2016

Publicerad

Effektreserv

Regeringen har utfärdat den lag om dels fortsatt giltighet av lagen om effektreserv, dels ändring i samma lag som riksdagen beslutat med anledning av regeringens förslag i propositionen Effektreserv 2020–2025.

Utfärdandet innebär bl.a. att giltighetstiden för lagen om effektreserv förlängs till och med den 15 mars 2025 och att Affärsverket svenska kraftnät vid upphandlingen av effektreserven ska kunna ingå avtal om minskad elförbrukning utan några särskilda begränsningar när det gäller möjliga avtalsparter.

Regeringen har även beslutat om en ny förordning om effektreserv som ersätter den hittillsvarande förordningen (2010:2004). I förordningen finns föreskrifter om upphandlingen av effektreserv, bl.a. när det gäller reservens storlek och hur stor del av reserven som ska bestå av s.k. förbrukningsreduktioner. Till skillnad från den hittillsvarande förordningen innehåller den nya förordningen bestämmelser om hur Svenska kraftnät ska verka för att effektreserven ska ha en bättre miljöprofil än i dag. 

Författningarna träder i kraft den 1 juli 2016.

Referenser

  • regeringens proposition Effektreserv 2020–2025 (prop. 2015/16:117)
  • näringsutskottets betänkande 2015/16:NU19 Effektreserv 2020–2025
  • riksdagsskrivelse 2015/16:230
  • lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv, dels ändring i samma lag
  • förordning om effektreserv

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 31 maj 2016.

Kontaktperson
Andreas Lindholm 08-405 14 54