Miljömålsberedningen föreslår åtgärder för bättre luftkvalitet

Publicerad

Den 22 juni lämnade Miljömålsberedningen ett betänkande om klimatpolitiskt ramverk och en samlad luftvårdspolitik till regeringen. Miljömålsberedningen är en parlamentarisk beredning och de förslag som lämnats har en bred politisk förankring. I den här artikeln beskrivs beredningens förslag på luftområdet i korta drag.

Miljömålsberedningens betänkande består av en klimatdel och en luftdel. Luftdelen utgörs av en luftstrategi. Enligt Miljömålsberedningens bedömning krävs ytterligare insatser på såväl nationell som lokal nivå för att nå de luftrelaterade miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Sverige behöver också fortsätta arbeta aktivt inom EU, FN:s luftvårdskonvention och andra internationella sammanhang för att minska de globala luftföroreningarna och därmed intransporten av luftföroreningar från andra länder till Sverige.

Miljömålsberedningen ger i sitt betänkande förslag till fyra nya etappmål på luftområdet:

  • Begränsade utsläpp från vägtrafik i tätort, där andelen persontransportresor med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 2025.
  • Begränsade utsläpp från småskalig vedeldning, där utsläppen ska minska kontinuerligt till år 2020 och det senast 2019 ska vara klarlagt hur stora utsläppsminskningar som krävs för att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft.
  • Begränsad intransport av luftföroreningar, där Sverige ska ha genomfört riktade insatser mot större utsläppsländer öster om EU till år 2020 och utsläppen från sjöfart av kväveoxider i Östersjön och Nordsjön ska halverats till år 2025 jämfört med 2010.
  • Uppfylla takdirektivets utsläppsåtaganden, där utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid, flyktiga organiska ämnen, ammoniak och partiklar, PM2,5, ska motsvara de indikativa mål för år 2025 som framgår av det reviderade takdirektivet.

Beredningen lämnar även förslag till styrmedel och åtgärder på luftområdet.

Positiva synergieffekter möjliga i arbete med klimat och luft

Det finns stora möjligheter till positiv samverkan mellan betänkandets två delar. Klimatdelens förslag till etappmål för utsläpp i den icke-handlande sektorn samt utsläppsmål för inrikes transporter kommer även bidra till att de luftrelaterade miljökvalitetsmålen nås och sänker därmed den totala kostnaden för genomförandet av luftstrategin.

Baserat på 2010 års halter beräknas luftföroreningar orsaka ca 5 500 förtida dödsfall per år i Sverige, uppdelat på följande källor:

  • ca 3 000 av intransport av föroreningar från andra länder
  • ca 1 300 från lokala trafikavgaser
  • ca 1 000 från vedeldningsrök
  • ca 200 från vägslitagepartiklar

Exponering för luftföroreningar i Sverige har uppskattats orsaka årliga samhällsekonomiska kostnader på ca 35-42 miljarder kronor.

Beredningen skriver i sitt betänkande att förslagen i luftstrategin, som till stor del handlar om att begränsa utsläppen av vägtrafik och småskalig vedeldning, kommer att leda till förbättrad luftkvalitet, vilket i sin tur kommer leda till betydande minskningar av de stora samhällsekonomiska kostnaderna för sjukvård, bortfall av arbete och förtida dödsfall. Beredningens förslag minskar även risken för att Sverige fälls av EU-domstolen för överskridande av EUs gränsvärde för partiklar som skulle innebära böter på någonstans mellan ca 30 till uppemot 200 miljoner kronor.