Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 2 juni 2016

Publicerad

Följdändringar i författningar med anledning av EU:s nya förordning om elektronisk identifiering

I EU:s nya förordning om elektronisk identifiering och elektroniska transaktioner används uttrycket elektronisk underskrift i stället för elektronisk signatur. Regeringen har utfärdat en ny lag med kompletterande bestämmelser till den EU-förordningen och lagen om kvalificerade elektroniska signaturer har upphävts. Dessa beslut föranleder även följdändringar i lagen om handel med utsläppsrätter, i förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen och i avfallsförordningen. Ändringarna innebär endast att uttrycket elektronisk signatur ersätts med elektronisk underskrift. Författningarna träder i kraft den 1 juli 2016.

Referenser

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG
 • regeringens proposition Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering (prop. 2015/16:72)
 • trafikutskottets betänkande 2015/16:TU18 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
 • riksdagsskrivelse 2015/16:253
 • lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
 • förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
 • avfallsförordningen (2011:927)

Ändring i strålskyddsförordningen

Röntgenutrustning som omfattas av lagen (1993:584) om medicintekniska produkter får föras in till Sverige utan särskilt tillstånd enligt strålskyddslagen (1988:220) Kravet på tillstånd för bl.a. användning av röntgenutrustning kvarstår dock tills vidare. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2016.

Referenser

 • strålskyddsförordningen (1988:293)

Förordningsändringar med anledning av förändringar av EU:s statsstödsregler

Riksdagen har beslutat om ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Ändringarna innebär att den som genomför en stödåtgärd ska vara skyldig att lämna uppgifter för offentliggörande och rapportering samt att föra register över stödåtgärden. En förordning med verkställighetsföreskrifter till lagen har tagits fram och beslutades vid samma tillfälle. Genom de nya författningarna kan förordningen om statligt stöd till näringslivet upphävas eftersom de bestämmelser som fortfarande tillämpas i den förordningen förs över till den nya verkställighetsförordningen. Vissa bestämmelser från 1988 års förordning måste dock även föras över till andra förordningar bl.a. till förordningen om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Det är bestämmelser om säkerheter för lån, uppsägning av avskrivningslån och eftergift av kapitalbelopp som förs över med endast redaktionella justeringar.

Regeringen har även beslutat att det i förordningen om statligt stöd för hållbara städer ska tas bort en bestämmelse som hänvisar till den upphävda förordningen om statligt stöd till näringslivet.

Förordningarna träder i kraft den 1 juli 2016.

Referenser

 • förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet
 • förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer

Förordningsändring om undantag från krav på mätning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar

Regeringen har beslutat att i förordningen om stora förbränningsanläggningar införa ett undantag från kravet att icke kontinuerlig mätning av utsläpp ska göras minst var sjätte månad. Mätning ska kunna ske mer sällan men dock senast när anläggningen har varit i drift i 700 timmar sedan den föregående mätningen och aldrig senare än ett år sedan den föregående mätningen. Genom ett sådant undantag kommer förbränningsanläggningar inte behöva tas i drift under varma perioder då energi inte kan tas tillvara enbart för att utföra mätningar. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2016.

Referenser

 • förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 14 juni 2016.

Kontaktpersoner:
Elektronisk identifiering och förbränningsanläggningar:
Henrik J Jonsson 08-405 53 08

Strålskyddsförordningen: Johan Pettersson 08-405 82 41

Statsstödsregler: Christina Nordenbladh 08-405 22 65 och
Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51