Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 22 juni 2016

Publicerad

Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat en lag om ändring i miljöbalken med anledning av propositionen Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning.

Bestämmelserna i balken anpassas till EU-förordningarna om bekämpningsmedel, om klassificering och märkning av ämnen och blandningar samt om fluorerade växthusgaser.

– Miljöbalkens bestämmelser om produktinformation och godkännande av bekämpningsmedel tas bort.

– Straffbestämmelser införs för överträdelser av EU-förordningarna om biocidprodukter och fluorerade växthusgaser.

– Det införs en ny forumbestämmelse för mark- och miljödomstolarnas hantering av mål om fördelning av kostnader för tester som behöver göras enligt EU-förordningen om bekämpningsmedel.

Regeringen har med anledning av att riksdagen har antagit regeringens lagförslag i propositionen om miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning också beslutat om följdändringar i tre förordningar. Anledningen är att kemikalieregleringen numera till stor del finns i EU-förordningar. Innebörden är att bestämmelser om produktinformation och godkännande av bekämpningsmedel tas bort i miljöbalkens kemikaliekapitel (14 kap.) och att paragraferna i 14 kap. miljöbalken delvis får en ny numrering. Detta innebär att förordningarnas hänvisningar till bestämmelser i 14 kap. miljöbalken ändras. Vidare införs ett krav på godkännande av biocidprodukter i förordningen om bekämpningsmedel.

I förordningen om bekämpningsmedel görs dessutom en ändring som innebär att Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska finnas med i en ansökan om godkännande av utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel.

Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2016.

Referenser

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006
 • regeringens proposition Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning (prop. 2015/16:160)
 • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU18 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m.
 • riksdagsskrivelse 2015/16:298
 • lag om ändring i miljöbalken
 • förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
 • förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
 • förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel

Avfallshierarkin

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat åtta lagar med anledning av propositionen Avfallshierarkin.

Ändringarna innebär bl.a. att bestämmelserna om avfallshierarkin i EU:s ramdirektiv om avfall införs i sin helhet i miljöbalken. Av de beslutade bestämmelserna framgår tydligt att avfall i första hand ska förebyggas samt att det avfall som ändå uppkommer ska behandlas med en metod som ska väljas enligt en angiven prioritetsordning. Utgångspunkten är att avfall i första hand ska förberedas för återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand återvinnas på annat sätt och i sista hand bortskaffas. Det framkommer vidare att man kan göra avsteg från hierarkins prioriteringsordning om det ger ett bättre resultat för människors hälsa och miljön som helhet eller om den behandlingsmetod som ska användas enligt hierarkin får orimliga konsekvenser.

Avfallshierarkin införs till största del i 15 kap. miljöbalken. För att anpassa kapitlet till hierarkin, såväl systematiskt som terminologiskt, har kapitlet upphävts och ersatts med ett nytt. Därutöver ändras reglerna om vad ett tillstånd till lagring av avfall ska innehålla, det görs följdändringar i lagstiftning och lagen om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen upphävs eftersom den inte längre tillämpas.

Följdändringar görs i arton förordningar. Ändringarna avser hänvisningar till miljöbalkens nya avfallskapitel.

Ändringarna träder i kraft den 2 augusti 2016.

Referenser

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv
 • regeringens proposition Avfallshierarkin (prop. 2015/16:166)
 • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU22 Avfallshierarkin
 • riksdagsskrivelse 2015/16:299
 • lag om ändring i miljöbalken
 • lag om ändring i lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken
 • lag om ändring i lagen (2009:1168) om ändring i miljöbalken
 • lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)
 • lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
 • lag om ändring i lagen (2012:434) om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
 • lag om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden
 • lag om upphävande av lagen (2004:1385) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen
 • förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
 • förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 • förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
 • förordningen (2001:512) om deponering av avfall
 • förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar
 • bilskrotningsförordningen (2007:186)
 • förordningen (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor
 • förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
 • förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
 • förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
 • miljötillsynsförordningen (2011:13)
 • avfallsförordningen (2011:927)
 • förordningen (2011:1480) om elcertifikat
 • förordningen (2013:319) om utvinningsavfall
 • förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid
 • förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar
 • förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper
 • förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

Ändring i svavelförordningen

I svavelförordningen ändras en bestämmelse som hänvisar till ett numera upphävt EU-direktiv. Den ändrade bestämmelsen avser godkännande av marin utrustningen enligt en ny lag om marin utrustning, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller motsvarande bestämmelser i en annan EES-stat.

Referenser

 • förordning om ändring i svavelförordningen (2014:509)

Nagoyaprotokollet

Regeringen har utfärdat en lag om ändring i miljöbalken i enlighet med riksdagens beslut avseende propositionen Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser.

Ändringarna innebär i huvudsak att den EU-förordning som antagits för genomförandet i unionen kompletteras med en straffbestämmelse. Straffbestämmelsen avser brott mot skyldigheter som en användare av en genetisk resurs eller traditionell kunskap har i fråga om att visa tillbörlig aktsamhet. Aktsamheten handlar om att ta reda på hur man har fått tillträde till att använda resursen eller kunskapen och om hur nyttan av användningen fördelas med hänsyn till ursprungsinnehavarens intresse av att få en rättvis och skälig del av den nyttan.

Därutöver införs en upplysningsbestämmelse som informerar användare av genetiska resurser och traditionell kunskap om att det i EU-förordningen finns skyldigheter för sådana användare.

Lagändringarna träder i kraft den 15 augusti 2016.

Referenser

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen
 • regeringens proposition Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser (prop. 2015/16: 161)
 • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU21 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
 • riksdagsskrivelse 2015/16:307
 • lag om ändring i miljöbalken

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling.

Kontaktpersoner

Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning: Susanne Classon 08-405 32 76
Avfallshierarkin: Johan Fallenius 08-405 13 49
Svavelförordningen: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51

Nagoyaprotokollet: Henrik J Jonsson 08-405 53 08