Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 18 augusti 2016

Publicerad

Förordningar för att uppfylla Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap

Regeringen har beslutat de förordningar som behövs för att Sverige ska leva upp till Nagoyaprotokollet och EU:s förordning om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser. Naturvårdsverket får ansvar som den myndighet i Sverige som ska bevaka Nagoyafrågor, göra prövningar, ha register över samlingar och utöva tillsyn. Det införs bestämmelser om avgifter för prövning och tillsyn och bestämmelser om miljösanktionsavgift för brott mot EU-regler om deklarationsskyldigheter.

Nagoyaprotokollet (ett tilläggsprotokoll till konventionen om biologisk mångfald) och de EU-regler som antagits för att leva upp till protokollet innebär att den som inom forskning och utveckling använder en genetisk resurs eller en traditionell kunskap om en sådan resurs har skyldighet att ”visa tillbörlig aktsamhet”. Aktsamheten handlar om att ta reda på hur man har fått tillträde till att använda resursen eller kunskapen och om hur nyttan av användningen fördelas med hänsyn till ursprungsinnehavarens intresse av att få en rättvis och skälig del av den nyttan.

Regeringen har beskrivit Nagoyaprotokollet och dess innebörd för riksdagen i en proposition. Riksdagen har beslutat om de lagändringar som regeringen föreslog och godkänt Nagoyaprotokollet. Regeringen har tidigare utfärdat lagändringarna. För att Sverige ska kunna ratificera Nagoyaprotokollet och leva upp till EU-reglerna införs ytterligare svenska bestämmelser på förordningsnivå. 

I en ny förordning om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser ges Naturvårdsverket de uppgifter som enligt EU-reglerna ska skötas av den nationella behöriga myndigheten. Det handlar om att ta emot och granska deklarationer om hur man ”visar tillbörlig aktsamhet”, att sköta kontakterna och samarbeta med motsvarande myndigheter i andra länder, att kontrollera att användarna följer reglerna och att ha register över de kontroller som görs, att vidta åtgärder för att främja att Nagoyaprotokollet följs och att sköta viss rapportering. Naturvårdsverket ska ha ett register över samlingar som underlättar möjligheten att ”visa tillbörlig aktsamhet” samt pröva ansökningar om att få samlingar registrerade.

I förordningen utvidgas EU-reglernas deklarationsskyldighet till att också gälla användning av traditionell kunskap som används separat från den genetiska resurs som kunskapen rör. Denna utvidgning behövs för att helt uppfylla Nagoyaprotokollet och följer riksdagens beslut med anledning av propositionen om Nagoyoaprotokollet.

I förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken införs bestämmelser om avgifter som hör samman med Naturvårdsverkets uppgifter.

I miljötillsynsförordningen införs bestämmelser som pekar ut Naturvårdsverket som operativ tillsynsmyndighet i fråga om den nya Nagoyaregleringen.

I förordningen om miljösanktionsavgifter införs bestämmelser om sanktionsavgifter för den som bryter mot reglerna om deklarationsskyldighet.

I förordningen med instruktion för Naturvårdsverket tas en bestämmelse bort som i fortsättningen kommer att finnas i den nya förordningen om användning av genetiska resurser.

Förordningarna träder i kraft den 1 oktober 2016.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen
  • regeringens proposition Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser (prop. 2015/16:161)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU21 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
  • riksdagsskrivelse 2015/16:307
  • förordning om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser
  • förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  • miljötillsynsförordningen (2011:13)
  • förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
  • förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 30 augusti 2016.

Kontaktperson
Egon Abresparr 08-405 39 13