Utbildning för tidsbegränsat anställda

Kompetensbehoven inom välfärden är stora. Det kommer att råda brist på undersköterskor både på kort och på lång sikt. Bristen på undersköterskor har gjort att arbetsgivare i hög utsträckning tvingats anställa personal som saknar utbildning inom området för att kunna bemanna äldreboende, serviceboende och hemtjänst.

Foto: Maskot/Folio

Efter dialog med Sveriges Kommuner och Landsting och fackförbundet Kommunal har regeringen öppnat upp möjligheten till utbildning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Utbildningssatsningen ska möjliggöra viktig kompetensutveckling och tillsammans med bland annat extratjänster förbättra kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården samt stärka de tidsbegränsat anställdas långsiktiga anknytning på arbetsmarknaden. Med dessa förändringar utgår regeringen från att berörda arbetsmarknadsparter kommer att spela en aktiv roll i framväxten av extratjänster och därmed till att minska arbetslösheten för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Satsningen riktar sig till personer som i dag är tidsbegränsat anställd inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård och som genom en utbildning kan få en tillsvidareanställning som undersköterska. Målgruppen kommer, generellt sett, i dag inte ifråga för arbetsmarknadsutbildning genom vilken de skulle kunna få den formella kompetens som efterfrågas.

100 procent extratjänst

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten.

Bakgrund

Vid en pressträff den 16 september 2016 presenterade regeringen satsningen på kompetensutbildning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Under hösten 2016 bjöd SKL tillsammans med Kommunal, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsdepartementet in till konferenser om extratjänster och kompetenslyft inom äldreomsorgen.

Information om statsbidraget hos Skolverket

Kommuner, kommunförbund eller kommuner i samverkan kan ansöka om statsbidrag för utbildningsplatser.