Artikel

Regeländringar beslutade den 17 november 2016

Publicerad

Förordning om plastbärkassar

Enligt ett nytt EU-direktiv ska förbrukningen av tunna plastbärkassar minska. Medlemsstaterna ska antingen införa krav på att sådana kassar inte får tillhandahållas kostnadsfritt eller införa åtgärder som säkerställer att EU:s mål för minskad förbrukning nås. Målen är att förbrukningen inte ska uppgå till mer än 90 tunna plastbärkassar per person och år senast den 31 december 2019 för att sedan minska till 40 tunna plastbärkassar per person och år senast den 31 december 2025.

Regeringen har därför beslutat om en förordning om plastbärkassar som innehåller

 • krav på att den som tillhandahåller plastbärkassar ska lämna information till konsumenter om plastbärkassars miljöpåverkan, om fördelarna med en minskad förbrukning och om åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen,
 • krav på att den som tillverkar eller importerar plastbärkassar ska lämna uppgifter om hur många plastbärkassar som tillhandahålls på den svenska marknaden.

Naturvårdsverket ska kontrollera att förbrukningen minskar och att målen för minskningen nås.

Förordningen träder i kraft den 13 december 2016. 

Referenser

 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar
 • förordning om plastbärkassar

Nya förordningar om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Med anledning av en ny EU-förordning om fluorerade växthusgaser (f-gaser) har regeringen beslutat att den svenska förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ersätts med två nya förordningar – en om f-gaser och en om ozonnedbrytande ämnen. De svenska bestämmelserna har sedan lång tid tillbaka inneburit mer långtgående restriktioner. De överförs i huvudsak oförändrade till de nya förordningarna. Följdändringar beslutas i förordningen om miljösanktionsavgifter, miljötillsynsförordningen och förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Förordningarna träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om bestämmelser om certifieringskrav och överträdelser av sådana krav och i övrigt den 1 januari 2017.

Referenser

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006
 • förordning om fluorerade växthusgaser
 • förordning om ozonnedbrytande ämnen
 • förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
 • miljötillsynsförordningen (2011:13)
 • förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Ändringar i SMHI:s instruktion

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Ändringarna innebär bl.a. att SMHI ska driva Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. SMHI ska även bedriva forskning och utveckling inom samtliga verksamhetsområden. I dag finns en sådan skyldighet endast för meteorologi och klimatologi, men inte för hydrologi och oceanografi. Dessutom ska SMHI få anställa professorer. Detta bidrar till att stärka SMHI:s forskningsprofil och möjlighet att attrahera internationell kompetens.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2017.

Referenser

 • förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Laponiatjuottjudus (Laponiaförvaltningen) – fortsatt giltighet av förordningen

Laponiatjuottjudus är en förening som bl.a. innebär att samebyarna är med i förvaltningen av världsarvet Laponia. De regler som gör detta möjligt finns i Laponiaförordningen. Regeringen har beslutat att förlänga Laponiaförordningens giltighetstid med två år. Bakgrunden är att Laponiatjuottjudus har låtit genomföra en utvärdering av sin verksamhet. Utvärderingens slutsats är att Laponiatjuottjudus är en lyckad förvaltningsform av Laponia inklusive driften av naturum. Eftersom Laponiaförordningens nuvarande giltighetstid är t.o.m. 31 december 2016 behöver den förlängas, dels för att regeringen ska kunna genomföra remittering av rapporten och dels för att Laponiatjuottjudus ska kunna behålla sin personal. Efter remitteringen tar regeringen ställning till om förvaltningsansvaret ska bli permanent.

Referenser

 • förordning om fortsatt giltighet av Laponiaförordningen (2011:840)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 29 november respektive den 6 december 2016.

Kontaktpersoner:
Plastbärkassar: Anna Cedrum 08-405 12 09
Fluorerade växthusgaser och SMHI: Magnus Moreau 08-405 41 27
Laponiaförordningen: Susanne Gerland 08-405 15 72