Sverige valdes in i regeringskommittén för Unescos 1970-års konvention

Sverige valdes den 16 maj in i regeringskommittén för Unescos konvention om åtgärder för att förbjuda och hindra olovlig import, export och överförande av äganderätt av kulturegendom (den s.k. 1970-års konvention). Sveriges representant i kommittén är Maria Adolfsson, antikvarie på Enheten för förvaltningsärenden och bidrag på Riksantikvarieämbetet.

Maria Adolfsson är Sveriges representant i regeringskommittén för Unescos 1970-års konvention. Foto: Svenska Unesco-delegationen
Maria Adolfsson är Sveriges representant i regeringskommittén för Unescos 1970-års konvention. Foto: Svenska Unesco-delegationen

Ur ett svenskt perspektiv är det arbete som görs inom ramen för 1970-års konvention viktigt. Till viss del handlar det om att stödja och uppmuntra länder med sämre förutsättningar och större utsatthet för att förhindra att brott begås i dessa länder. Sverige arbetar också aktivt för att den illegala handeln med kulturföremål från länder drabbade av krig och konflikter inte ska få fäste på den svenska respektive nordiska marknaden.

I Sverige leder Riksantikvarieämbetet och Svenska Unescorådet en samverkansgrupp med berörda myndigheter för att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolution 2199, som syftar till att förhindra illegal handel med kulturföremål.
   Exempel på åtgärder som har gjorts i Sverige är att Statens museer för världskultur har fått särskilda medel för att utveckla ett långsiktigt arbete som främjar skydd av hotat kulturarv. Statens museer för världskultur, Riksantikvarieämbetet, Svenska Unescorådet och svenska ICOM har också lanserat en kampanj som syftar till att öka medvetenhet om den illegala handeln.

Unescos 1970-års konvention

Arbetet med Unescos 1970-års konvention leds av en regeringskommitté inom Unesco, som fungerar som en plattform för förhandlingar rörande illegal handel av kulturegendom. Kommittén etablerades av statsparterna sommaren 2013. Regeringskommittén har 18 medlemmar och Sverige har tidigare deltagit som observatörsland. I samband med statspartsmötena som sker vartannat år, ersätts hälften av medlemmarna i kommittén genom inval av nya medlemsstater.