Artikel

Regeländringar beslutade den 24 maj 2017

Publicerad

Ändring i terrängkörningslagen

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat en lag om ändring i terrängkörningslagen. Att köra i terrängen kan vara ett brott mot terrängskörningslagen. Om körningen görs utan markägarens tillstånd kan det enligt brottsbalken också vara fråga om olovlig körning med motorfordon på annans mark eller fråga om skadegörelse. Lagändringen innebär att om gärningen medför ett strängare straff enligt brottsbalken än enligt terrängkörningslagen, ska det i första hand utdömas straff enligt brottsbalken för ”tagande av olovlig väg” eller ”skadegörelse”. Lagen träder i kraft den 1 juli 2017.

Referenser

  • regeringens proposition Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott (prop. 2016/17:131)
  • justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU13 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott
  • riksdagsskrivelse 2016/17:272
  • terrängkörningslagen (1975:1313)

Ändring i förordningen om fluorerade växthusgaser

Regeringen har beslutat om en ändring i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen om fluorerade växthusgaser. Ändringen innebär att Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk (försvarsmyndigheterna) inte behöver tillämpa bestämmelserna om förebyggande åtgärder och skyldighet att föra register för mobila kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar – utrustningar som bl.a. finns i myndigheternas fordon – förrän den 1 januari 2018. Förordningen träder i kraft den 30 juni 2017.

Referenser

  • förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske onsdagen den 7 juni 2017.

Kontaktpersoner
Terrängkörning: Egon Abresparr 08-405 39 13
Fluorerade växthusgaser: Henrik Jonsson 08-405 53 08