Sverige intensifierar engagemanget för barn och väpnad konflikt

Sveriges engagemang och arbete med barnrättsfrågor är en stark tradition. Sverige avser nu att intensifiera det internationella engagemanget för att ytterligare öka skyddet för barn i väpnade konflikter samt uppmärksamheten kring frågorna om barn och väpnad konflikt.

Foto: Rodrigue Zahr

Under perioden som Sverige är medlem i FN:s säkerhetsråd har Sverige också rollen som ordförande i säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt.

Under 2017-2018 kommer Sverige att särskilt prioritera följande frågor i arbetet med barn och väpnade konflikter;

 • genomföra barn och väpnad konflikt agendan (den så kallade CAAC-agendan);
 • barnets möjligheter att göra sin röst hörd,
 • barnets rätt till utbildning; samt
 • barnets rätt till hälsa, inklusive psykiska hälsa i konflikter.

De kommande två åren kommer medlemskapet i FN:s säkerhetsråd att utgöra plattformen för detta arbete som i stort är uppdelat i två delar.

 1. Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd och ordförandeskapet för dess arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt

  Sverige kommer bland annat att verka för att förbättra arbetsgruppens effektivitet genom ökade insatser för uppföljningsarbete och en mer fältorienterad ansats. Dessutom ska Sverige arbeta för att frågor som rör barn och väpnad konflikt tas upp på ett relevant sätt i säkerhetsrådets bredare arbete för att få en sådan stor effekt som möjligt.

 2. Sveriges roll i det bredare internationella arbetet med utgångspunkter i nationella prioriteringar och barnkonventionen

  Sverige ska särskilt arbeta med de fyra nämnda prioriteringarna. Därutöver arbeta med ökad respekt för och kunskap om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt (IHL) med specifikt fokus på barnets rättigheter, trygghet och skydd kommer att fortsätta genomsyra det svenska arbetet med barn och väpnad konflikt.

Aktiviteter och insatser under 2017 och 2018
Inom ramen för arbetet med att öka uppmärksamheten och skyddet av barn i väpnade konflikter kommer Sverige att genomföra ett antal olika aktiviteter och initiativ under 2017 och 2018. Dessa insatser och dess resultat kommer löpande att redovisas på denna webbsida, men nedanstående större hållpunkter är att vänta under de kommande två åren:

 • under 2017-2018 planeras ett antal mini-seminarier i fält inom ramen för de fyra prioriterade områdena.
 • under Sveriges andra ordförandeskapsmånad i säkerhetsrådet i juli 2018 planerar Sverige att organisera den årliga öppna debatten om barn och väpnad konflikt.
 • under 2018 kommer ett videoclip-kollage, "Om detta vill vi berätta...", att produceras med barns egna röster om väpnad konflikt.