Artikel

Regeländringar beslutade den 28 september 2017

Publicerad

Författningsändringar om specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål för drivmedel

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat en lag om ändring i drivmedelslagen och beslutat en förordning om ändring i drivmedelsförordningen. Ändringarna innebär i huvudsak att lagens och förordningens rapporteringskrav och utsläppsmål specificeras. Det införs också bestämmelser om en förseningsavgift och en utsläppsavgift. Författningsändringarna träder i kraft den 1 november 2017.

Referenser

  • rådets direktiv (EU) 2015/652 av den 20 april 2015 om fastställande av beräkningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen
  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 av den 9 september 2015 om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
  • regeringens proposition Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål (prop. 2016/17:193)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU4 Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål
  • riksdagsskrivelse 2017/18:6
  • drivmedelslagen
  • drivmedelsförordningen

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 10 oktober 2017.

Kontaktperson
Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51