Artikel

Regeländringar beslutade den 13 december 2017

Publicerad

Statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) på så sätt att den typ av projekt som kan få stöd enligt förordningen utvidgas till att även bl.a. omfatta fler typer av projekt för att minska övergödning samt projekt för omhändertagande av s.k. spökgarn. Krav på grad av medfinansiering sänks så att stöd kan beviljas för större andel av ett projekts kostnader än i dag.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018.

Referenser

  • förordningen (2009:831) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

Drivmedelsförordningen

Regeringen har beslutat om en ändring i drivmedelsförordningen som innebär en uppdatering av en hänvisning till ett EU-direktiv. Hänvisningen avser standarder för provningsmetoder som ska användas.

Förordningen träder i kraft den 9 januari 2018.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 av den 9 september 2015 om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
  • drivmedelsförordningen (2011:346)

Höjning av stödnivån för solceller

Regeringen har beslutat förordning om ändring i förordningen om statligt stöd till solceller. Genom den beslutade ändringen höjs stödnivån för privatpersoner från nuvarande 20 procent till 30 procent. Detta innebär att stödnivån blir 30 procent för alla eftersom den stödnivån redan gäller för företag och kommuner. Stödet förlängs till 2020.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018.

Referenser

  • förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling (SFS).

Kontaktpersoner

Anna Josefsson, 08-405 48 86 (Vattenvårdsprojekt)
Pia-Maria Lindroos, 08-405 21 51 (Drivmedel)
Christina Nordenbladh, 08-405 22 65 (Solceller)

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.