Artikel

Regeländringar beslutade den 21 december 2017

Publicerad

Ny förordning om klimatbonusbilar och ändring i förordningen om supermiljöbilar

Regeringen har beslutat om:

 • en ny förordning om klimatbonusbilar i syfte att införa en ny bonus för lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar),
 • en ändring i 7 § förordningen om supermiljöbilspremie i syfte att förlänga möjligheten att betala ut supermiljöbilspremier i avvaktan på att den nya förordningen om klimatbonusbilar träder i kraft den 1 juli 2018.

Den nya förordningen om klimatbonusbilar innehåller bestämmelser om fördelning av medel som anslås för bonusutbetalningar i det s.k. bonus-malus-systemet. Utbetalning kan ske tidigast den 1 januari 2019.

Referenser

 • förordning om klimatbonusbilar
 • förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie

Avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen har beslutat om ändrade avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Avgifter ändras utifrån hänsyn till:

 • regeringens förslag till anslagsnivåer i budgetpropositionen för 2018,
 • historiskt överskott i avgifter från kärnkraftsindustrin,
 • att övriga kärntekniska anläggningar (andra anläggningar än kärnkraftverk) ska stå för sina egna tillsynskostnader, samt
 • ett minskat antal reaktorer i drift.

Förordningen träder i kraft den 16 januari 2018.

Referenser

 • förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetmyndigheten

Miljöledning i statliga myndigheter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Ändringen innebär endast namnbyte med anledning av att Malmö högskola har blivit Malmö universitet.

Förordningsändringen träder i kraft den 1 februari 2018.

Referenser

 • förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Ändringar i förordningen om elbusspremie

Regeringen har beslutat ändringar i förordningen om elbusspremie. Syftet med ändringarna är dels att underlätta ansökningsförfarandet, dels att göra det möjligt för företag att ansöka om premien. Sammantaget syftar ändringarna till att fler ska kunna ansöka om premien.

Förordningen träder i kraft den 1 februari 2018.

Referenser

 • förordningen (2016:836) om elbusspremie

Fluorerade växthusgaser

Regeringen har beslutat att en ikraftträdandebestämmelse till förordningen om fluorerade växthusgaser ändras till förmån för Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk (försvarsmyndigheterna). Ändringen innebär att bestämmelserna om förebyggande åtgärder och skyldighet att föra register för mobila kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar börjar gälla för de myndigheterna först den 1 januari 2019.

Referenser

 • förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Bidrag för att underlätta vindkraftsetableringar

Regeringen har beslutat förordning om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar.

Förordningen är utformad så att ett bidragsbelopp ges för varje hel megawatt installerad effekt ny vindkraft som tagits i drift i en kommun under ett kalenderår om elproduktionen vid vindkraftsanläggningen är godkänd för elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat. Bidragsbeloppet beräknas genom att de medel som avsatts till bidraget för ett budgetår divideras med det totala antalet megawatt installerad effekt ny vindkraft som tagits i drift i landets samtliga kommuner under det föregående kalenderåret.

Bidraget betalas ut året efter det år som den nya vindkraften tagits i drift, dock senast den 31 mars det året. Energimyndigheten beräknar och betalar ut bidraget.

Förordningen träder i kraft den 3 januari 2018.

Referenser

 • förordning om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar

Stöd till grönare städer

Regeringen har beslutat förordning om stöd för grönare städer. Förordningen reglerar utbetalning av investeringsstödet för gröna städer. Stödet ska främja ökad eller utvecklad stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Stödet riktar sig till kommuner.

Förordningen träder i kraft den 1 februari 2018.

Referenser

 • förordning om stöd för grönare städer

Bidrag för våtmarksåtgärder

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA-förordningen) i syfte att skapa förutsättningar att bevilja bidrag för åtgärder för att restaurera och anlägga våtmarker, bl.a. i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden.

Förordningen träder i kraft den 16 januari 2018.

Referenser

 • förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling (SFS).

Kontaktpersoner

Pia-Maria Lindroos, 08-405 21 51 (Klimatbonusbilar och elbusspremie)
Helen Blomberg, 08-405 82 24 (Strålsäkerhetsmyndigheten)
Johan Lundberg, 08-405 26 63 (Miljöledning)
Henrik Jonsson, 08-405 53 08 (Fluorerade växthusgaser)
Christina Nordenbladh, 08-405 22 65 (Vindkraftsetablering)
Christoffer Sheats, 08-405 25 27 (Grönare städer)
Staffan Löwhagen, 08-405 92 45 (Våtmarksåtgärder)

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.