Riksdagsledamöter tog del av arbetsmaterial kopplat till UD:s interna utvärdering av säkerhetsrådskandidaturen

Idag har ledamöter från riksdagens utrikesutskott tagit del av arbetsmaterial kopplat till UD:s interna utvärdering av kandidaturen till FN:s säkerhetsråd.

Tisdagen 27 februari hölls ett möte på UD med ledamöter i utrikesutskottet. Vid detta möte överenskoms att arbetsmaterialet skulle göras tillgängligt för ledamöterna under nästkommande vecka. Detta följdes upp med en skriftlig inbjudan till ledamöterna fredagen 2 mars.

Den interna utvärderingen genomfördes för att dra lärdomar av hur kandidaturen bedrevs. Utvärderingen gjordes av ambassadör Anders Lidén, som var anställd i UD för detta arbete. I enlighet med uppdragsbeskrivningen presenterades resultatet av utvärderingen, i form av slutsatser, för media och riksdagen samt publicerades på regeringens hemsida. Utvärderingen var intern och det är därför uppdragsgivaren, i det här fallet chefen för FN-enheten, som granskade och slutligen godkände samt diarieförde materialet.

Under utvärderingens gång har det funnits annat material, inklusive arbetsmaterial och tidigare versioner som har granskats inom departementet. Detta arbetsmaterial har ledamöter i utrikesutskottet idag tagit del av.