Artikel

Regeländringar beslutade den 12 april 2018

Publicerad

Bidrag för skredsäkring vid Göta älv

Regeringen har beslutat en ny förordning om bidrag för skredsäkring vid Göta älv och en ändring i förordningen med instruktion för Statens geotekniska institut (SGI).

Syftet med bidraget är att förbättra stabilitetsförhållandena längs Göta älvdalen. Bidraget ska gå till åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred i områden längs Göta älvdalen med skredrisk.

  • Bidraget kan sökas av en kommun eller flera kommuner gemensamt.
  • Stödet ska gå till stabilitetsförbättrande åtgärder men kan även ges för planering av åtgärderna.
  • Medfinansiering med 30 % är ett krav.
  • SGI administrerar stödet och prövar frågor om bidrag. Innan en fråga om bidrag avgörs ska SGI inhämta ett yttrande från delegationen för Göta älv.
  • Delegationen har i uppgift att bl.a. samordna arbetet med stabilitetsförbättrande åtgärder mellan berörda aktörer.
  • Följande aktörer deltar eller inbjuds att delta i delegationen: länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Trafikverket, Ale, Göteborgs, Vänersborgs, Kungälvs, Lilla Edets och Trollhättans kommuner, Västra Götalands läns landsting och Vattenfall Vattenkraft AB.

Förordningarna träder i kraft den 3 maj 2018.

Referenser

– förordning om bidrag för skredsäkring vid Göta älv
– förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut

Nya bestämmelser i industriutsläppsförordningen

Regeringen har beslutat om ändring i industriutsläppsförordningen för att slutsatser om bästa tillgängliga teknik (s.k. BAT-slutsatser) för rening av avloppsvatten och avgaser inom kemikaliesektorn samt icke-järnmetallindustrin ska genomföras i svensk rätt.

Förordningen träder i kraft den 17 maj 2018.

Referenser

– industriutsläppsförordningen (2013:250)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de publicerats på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se.

Kontaktpersoner:
Skredsäkring: Christoffer Sheats 08-405 25 27
Industriutsläppsförordningen: Henrik Jonsson 08-405 53 08