Artikel

Regeländringar beslutade den 26 april 2018

Publicerad

Ny förordning om medelstora förbränningsanläggningar

Regeringen har beslutat om en ny förordning om medelstora förbränningsanläggningar. Med förordningen genomförs EU:s direktiv om medelstora förbränningsanläggningar i Sverige. Genomförandet är heltäckande. Begränsningsvärdet för utsläpp till luft av stoft vid förbränning av fasta biobränslen från sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning ska vara högre än för andra medelstora förbränningsanläggningar. Spets- och reservanläggningar ska också få köras upp till tusen timmar vid nödsituationer eller andra extraordinära omständigheter utan att behöva följa de strängare begränsningsvärdena för svaveldioxid, kväveoxider och stoft.

Förordningen träder i kraft den 1 juni 2018.

Referenser:

– Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar
– förordningen om medelstora förbränningsanläggningar

Ändringar i nationalparksförordningen

Regeringen har beslutat om ändring i nationalparksförordningen med anledning av att riksdagen beslutat om nya Åsnens nationalpark.

Det införs också bestämmelser om att Sametinget ska ges tillfälle att yttra sig – om rennäringen eller samisk kultur berörs – när Naturvårdsverket tar fram förslag till en ny eller ändrad nationalpark eller till föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- eller vattenområden inom en nationalpark, eller om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom en nationalpark.

Förordningen träder i kraft den 15 maj 2018.

Referenser:

– regeringens proposition Åsnens nationalpark (prop. 2017/18:87)
– miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU14 Åsnens nationalpark
– riksdagsskrivelse 2017/18:183
– förordningen om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ny strålskyddslag med följdändringar

Regeringen har efter riksdagens beslut om proposition 2017/18:94 Ny strålskyddslag utfärdat en ny strålskyddslag med följdändringar. Propositionen innehåller bl.a. en ny strålskyddslag och uppdaterade hänvisningar till den nya strålskyddslagen i ett antal andra lagar.

Den nya strålskyddslagen innebär följande:

  • Strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) genomförs.
  • Huvuddelen av bestämmelserna i den nuvarande strålskyddslagen förs in i den nya strålskyddslagen med endast språkliga och redaktionella ändringar. Vissa av de bestämmelser som i dag regleras i föreskrifter är av sådan grundläggande betydelse för strålskyddet att dessa istället regleras i lagen.
  • Bestämmelserna i den nya strålskyddslagen gäller, precis som i dag, både joniserande strålning och icke-joniserande strålning. Bestämmelserna om icke-joniserande strålning är i huvudsak oförändrade jämfört med nuvarande strålskyddslag. Bestämmelserna om joniserande strålning har anpassats till direktivet.
  • Den nya strålskyddslagen innehåller nya och ändrade bestämmelser angående grundläggande principer för strålskyddet om berättigande, optimering och dosgränser. Den innehåller även bestämmelser om att verksamhetsutövaren ska ha tillräckliga resurser och krav på finansiell säkerhet samt ökat skydd för arbetstagare.
  • Den nya strålskyddslagen innehåller även nya och ändrade bestämmelser om utsläpp av radioaktiva ämnen i miljön och justerade krav på tillstånd för verksamheter med joniserande strålning, bland annat genom införande av anmälningsplikt.
  • Den nya strålskyddslagen innehåller bestämmelser om krav på berättigande och tillstånd för såväl medicinska exponeringar som avbildningar som sker i ett icke-medicinskt syfte. Avbildning med icke-medicinskt syfte kan t.ex. ske vid kroppsbesiktning med stöd av rättegångsbalken, röntgenundersökning för åldersbedömning och röntgenundersökning i försäkringsärenden samt inom idrottsmedicin.
  • Den nya strålskyddslagen har utökats så att den även reglerar verksamheter som bedrivs i en omgivning med joniserande strålning. Med "omgivning med joniserande strålning" avses en omgivning där en människa kan exponeras för radon, gammastrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning och där strålningen inte beror på hanteringen av ett radioaktivt material eller en teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning utan istället beror på omständigheterna på platsen. Utvidgningen innebär ökade skyddskrav främst för verksamheter med höga radonhalter, såsom gruvor och tunnelbana.
  • Den nya strålskyddslagen har utökats så att den även reglerar åtgärder som vidtas i radiologiska nödsituationer.

Samtliga lagar träder i kraft den 1 juni 2018.

Referenser:

– regeringens proposition Ny strålskyddslag (prop. 2017/18:94)
– försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU11 Ny strålskyddslag
– riksdagsskrivelse 2017/18:220
– strålskyddslag
– lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
– lagen (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Mer information

Författningarna blir offentliga när de publicerats på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se.

Kontaktpersoner:
Förbränningsanläggningar: Henrik J Jonsson 08-405 53 08
Nationalparksförordningen: Aili Käärik 08-405 81 20
Strålskyddslagen: Anna Cedrum 08-405 12 09