Artikel

Regeländringar beslutade den 3 maj 2018

Publicerad

Förordningsändringar med anledning av den nya strålskyddslagen och strålskyddsdirektivet

Som en del i genomförandet av strålskyddsdirektivet har regeringen beslutat att den nuvarande strålskyddsförordningen upphävs och ersätts av en ny strålskyddsförordning.

Med anledning av den nya strålskyddslagen och strålskyddsförordningen har regeringen även beslutat om uppdaterade hänvisningar och ändringar i ytterligare ett antal förordningar.

Flera av bestämmelserna i den nuvarande strålskyddsförordningen förs in i den nya strålskyddsförordningen med endast språkliga och redaktionella ändringar.

Bestämmelserna i den nya strålskyddsförordningen gäller, precis som i dag, både joniserande strålning och icke-joniserande strålning. Strålskyddsdirektivet gäller dock endast joniserande strålning.

Den nya strålskyddsförordningen innehåller framförallt följande nya och ändrade bestämmelser.
– Bestämmelser om värden för stråldoser som inte får överskridas för en enskild person, s.k. dosgränser.
– Bestämmelser om optimering. Det gäller främst storleken på dosrestriktioner och referensnivåer. T.ex. framgår att referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus i bostäder, lokaler som allmänheten har tillträde till och arbetsplatser samt att referensnivån för gammastrålning från byggnadsmaterial är 1 millisievert årlig effektiv dos.
– Bestämmelser om referensnivån för exponering av personer i allmänheten i en radiologisk nödsituation. Referensnivån är i dessa situationer 20 millisievert årlig effektiv dos och 100 millisievert årlig effektiv dos för händelser på ett kärnkraftverk som inte har beaktats i kärnkraftsreaktorns konstruktion.
– Bestämmelser om att dosrestriktioner för forskningspersoner ska fastställas i samband med etikprövning av forskning.
– Bestämmelser om anmälan av herrelösa strålkällor och bemyndigande för Strålsäkerhetsmyndigheten att meddela föreskrifter om ytterligare krav på anmälan eller tillstånd.
– Bestämmelser om undantag från tillståndskravet i strålskyddslagen för att utan medicinskt syfte avbilda en människa med en metod som medför exponering för joniserande strålning, om avbildningen sker i en verksamhet som har tillstånd för medicinsk exponering, och exponeringen sker med stöd av 28 kap. rättegångsbalken, lagen (2000:1225) om straff för smuggling, lagen (2005:225) om rättsintyg med anledning av brott eller utlänningslagen (2005:716).
– Bestämmelser om information och samtycke vid avbildning utan medicinskt syfte.
– Bestämmelser om undantag från tillståndsplikten enligt strålskyddslagen och för starka laserpekare för främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.
– Bestämmelser om tillsyn. Tillsynen utövas huvudsakligen av Strålsäkerhetsmyndigheten men även av Boverket, Arbetsmiljöverket och kommunerna när det gäller radon, byggnadsmaterial och kosmetiska solarier.
– Bemyndiganden för Strålsäkerhetsmyndigheten att meddela föreskrifter om ytterligare bestämmelser om dosgränser, optimering och andra bestämmelser om skydd för strålning samt i vissa fall undantag från bestämmelserna i strålskyddslagen och strålskyddsförordningen.

Förordningarna träder i kraft den 1 juni 2018

Referenser:

– strålskyddsförordningen
– förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet
– förordning (2001:512) om deponering av avfall
– förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten.
– förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
– miljötillsynsförordningen (2011:13)
– avfallsförordningen (2011:927)
– miljöprövningsförordningen (2013:251)
– förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
– strålskyddsförordningen (2018:506)

Ändring i terrängkörningslagen

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lag om ändring i terrängkörningslagen i enlighet med lagförslaget i propositionen Bemyndigande i terrängkörningslagen. Ändringen innebär att regeringen ges möjlighet att bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för terrängkörning i vissa områden i kommunen.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2018.

Referenser:

– regeringens proposition Bemyndigande i terrängkörningslagen (prop. 2017/18:192)
– miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU21 Bemyndigande i terrängkörningslagen
– riksdagsskrivelse 2017/18:258
– lag om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Ändring i ellagen

Regeringen har efter riksdagens beslut om propositionen Myndighetsuppgifter på elområdet utfärdat lag om ändring i ellagen.

Ändringarna innebär att nya normgivningsbemyndiganden förs in i ellagen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som kompletterar EU:s nätkoder för el.

Ett bemyndigande avser föreskrifter enligt EU:s anslutningskoder, dvs. enligt tre EU-förordningar om nätanslutning av generatorer, anslutning av förbrukare respektive nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. Ett annat bemyndigande avser föreskrifter enligt EU:s driftkod, dvs. enligt en EU-förordning om riktlinjer för driften av elöverföringssystem.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2018.

Referenser:

– regeringens proposition Myndighetsuppgifter på elområdet (prop. 2017/18:93)
– näringsutskottets betänkande 2017/18:NU17 Myndighetsuppgifter på elområdet
– riksdagsskrivelse 2017/18:239
– ellagen (1997:857)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de publicerats på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se.

Kontaktpersoner:
Strålskyddsförordningen: Anna Cedrum 08-405 12 09
Terrängkörning: Anna Berglund 08-405 49 58
Ellagen: Andreas Lindholm 08-405 14 54