Artikel

Regeländringar beslutade den 9 maj 2018

Publicerad

Bidragsförordning om rening av avloppsvatten från läkemedelsrester

Regeringen har beslutat en förordning om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester. Bidrag kommer att kunna sökas för kommuners, kommunala bolags eller kommunalförbunds stadigvarande installation av en teknik eller metod som har till huvudsakligt syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten. Bidraget får också avse förberedande åtgärder inför installation av en sådan teknik eller metod. Naturvårdsverket ska sköta bidragsgivningen.

Förordningen träder i kraft den 1 juni 2018. Förordningens giltighetstid är begränsad till och med 2020.

Referenser:

– förordning om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester

Stödförordning om minskat utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön

Regeringen har beslutat om dels förordning om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön, dels om förordning om ändring i samma förordning i syfte att anpassa förordningen till den nya förvaltningslagen när den träder i kraft. Stöd kommer att kunna sökas dels för åtgärder vid källan, dvs. åtgärder som innebär att mikroplaster inte hamnar i dagvattnet, dels för åtgärder som innebär att dagvattnet renas från mikroplaster.

I budgetpropositionen för 2018 (utgiftsområde 20) föreslog regeringen en satsning på drygt 100 miljoner kronor per år t.o.m. 2020 för att minska problemen med plast i haven och naturen. De diffusa utsläppen av mikroplaster via dagvatten till sjöar och hav från gator och vägar, konstgräsplaner, kläder och andra källor behöver minskas väsentligt och kostnadseffektivt. För att bl.a. möjliggöra insatser och åtgärder för att få bort mikroplaster har därför Naturvårdsverkets förvaltningsanslag ökats med 78 miljoner kronor 2018. I Naturvårdsverkets regleringsbrev anges att 25 miljoner kronor får, efter beslut av regeringen, betalas ut som bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar från dagvatten samt från andra källor än dagvatten.

Stödförordningen träder i kraft den 1 juni 2018. Förordningens giltighetstid är begränsad till och med 2020.

Ändringsförordningen som innehåller en anpassning till den nya förvaltningslagen träder i kraft den 1 juli 2018, dvs. samtidigt som den nya förvaltningslagen.

Referenser:

– förordning om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön
– förordningen (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön

Förordningsändring om miljöledning i statliga myndigheter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Ändringen innebär att Livrustkammaren, Skoklosters slott och stiftelsen Hallwylska museet utgår ur förordningen eftersom de har upphört som myndigheter och istället inordnats i Statens historiska museer.

Förordningen träder i kraft den 1 juli 2018.

Referenser:

– förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Förordningsändring i instruktionen för Kemikalieinspektionen

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen med instruktion för Kemikalieinspektionen som innebär att Kemikalieinspektionen ges rätt att till EU-kommissionen eller den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) ge in förslag till begränsningar av ämnen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktivet) och förordning (EU) nr 1907/2006 (Reachförordningen).

Förordningen träder i kraft den 29 maj 2018.

Referenser:

– förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Mer information

Författningarna blir offentliga när de publicerats på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se.

Kontaktpersoner:
Läkemedelsrester, mikroplast och miljöledning: Anna Berglund 08-405 49 58
Kemikalieinspektionen: Susanne Classon 08-405 32 76