Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i Sverige

Publicerad

De formella rättigheterna för hbtq-personer har genom olika reformer stärkts i Sverige. Detta har skett genom lagändringar, som införande av diskrimineringsförbud, stärkta rättigheter inom familjerätten och insatser mot hatbrott. Nedan följer en kronologisk översikt över några reformer som genomförts för att stärka och främja hbtq-personers lika rättigheter.

1944 avkriminaliseras sexuella relationer mellan samtyckande vuxna individer av samma kön. Sjukdomsdiagnosen kvarstår dock.

1972 träder lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall i kraft. Sverige blir därmed det första landet i världen att introducera en formell möjlighet i lagen att efter prövning få en ny juridisk könstillhörighet fastslagen. Behandling med kostnadsfri hormonterapi och operationer startar i Sverige.

1979 avskaffar Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsdiagnos.

1987 läggs homosexuell läggning (senare ändrat till sexuell läggning) till bland diskrimineringsgrunderna i straffbestämmelsen om olaga diskriminering.

1988 träder lagen (1987:813) om homosexuella sambor i kraft.

1995 träder lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap i kraft.

1999 träder lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning i kraft. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, inrättas.

2002 träder lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan i kraft. Lagen syftar till att inom högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering som har samband med bl.a. sexuell läggning.

2003 utvidgas tillämpningsområdet för brottet hets mot folkgrupp så att också hets med anspelning på sexuell läggning omfattas.

2003 ges registrerade partner möjlighet att prövas som adoptivföräldrar. En ny sambolag (2003:376) som omfattar både samkönade och olikkönade samboförhållanden träder i kraft.

2003 träder lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering i kraft. Lagen förbjuder diskriminering som har samband med bl.a. sexuell läggning och gäller på följande områden: arbetsmarknadspolitisk verksamhet, start eller bedrivande av näringsverksamhet, yrkesutövning, medlemskap, medverkan och medlemsförmåner i arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer eller yrkesorganisationer samt varor, tjänster och bostäder.

2005 utökas lagen om förbud mot diskriminering så att förbudet mot diskriminering som har samband med sexuell läggning även inkluderar det sociala området, dvs. socialtjänsten, socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och hälso- och sjukvården.

2005 får samkönade par tillgång till assisterad befruktning genom ändringar i lagen (1984:1140) om insemination och lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen. Assisterad befruktning får därmed utföras också beträffande en kvinna som är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna. Bestämmelserna regleras numera i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

2006 träder lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft. Genom lagen införs krav på likabehandlingsplaner och förbud mot diskriminering som bl.a. har samband med sexuell läggning i förskolan, grundskolan och inom gymnasieskolan.

2009 träder diskrimineringslagen (2008:567) i kraft. Lagen ersätter de tidigare diskrimineringslagarna och omfattar fler diskrimineringsgrunder och fler samhällsområden än tidigare. Könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till som en diskrimineringsgrund.

2009 avskaffar Socialstyrelsen transvestism som sjukdomsbegrepp.

2009 görs äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar könsneutrala.

2011 införs ett utökat grundlagsskydd mot diskriminering som har samband med sexuell läggning.

2013 träder nya regler för ändrad könstillhörighet i kraft. Den som vill ändra juridisk könstillhörighet behöver inte längre vara svensk medborgare och ogift. Det räcker att vara folkbokförd i Sverige. Utländska domar och beslut om ändrad könstillhörighet ska under vissa förutsättningar vara giltiga i Sverige.

2013 avskaffas steriliseringskravet vid ändrad könstillhörighet.

2016 ges ensamstående kvinnor möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård.

2017 ändras diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Ändringarna innebär att arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter nu omfattar samtliga diskrimineringsgrunder, bland annat könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning.

2018 beslutas att personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i könstillhörighetslagen kan ansöka om statlig ersättning enligt en ny lag.

2018 utvidgas och förtydligas det straffrättsliga skyddet för transpersoner. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2018.