Hur kan innovation, produktivitet och hållbarhet stärkas i livsmedelskedjan?

Publicerad

Produktiviteten i svenskt jordbruk står sig väl jämfört med andra EU-länder samtidigt som jordbruket har minskat sin miljö- och klimatpåverkan. Men det finns också en rad utmaningar för livsmedelssektorns förmåga att skapa innovationer. Det är slutsatser från den studie av livsmedelssektorns innovationssystem som gjorts av OECD som en insats inom livsmedelsstrategin. Studien presenterades vid ett seminarium i Rosenbad den 8 juni 2018.

Två kvinnor bredvid varandra på trappavsats håller rapport
Carmel Cahill, chef för OECD:s avdelning för handel och jordbruk tillsammans med Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsministern, i samband med presentationen av OECD:s rapport Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Sweden den 8 juni. Foto Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

OECD, Den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, har på uppdrag av regeringen utvärderat jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem. Ett innovationssystem är kombinationen av aktörer, drivkrafter och spelregler som påverkar förmågan att skapa innovationer. Utvärderingen samt rekommendationer presenterades vid ett lanseringsseminarium i Stockholm då rapporten överlämnades till Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsministern.

Hög produktivitet och minskad miljö- och klimatpåverkan

Studien visar bland annat att produktiviteten i svenskt jordbruk är hög jämfört med andra EU-länder och samtidigt har jordbruket minskat sin miljö- och klimatpåverkan. Som viktig orsak till detta anges strukturomvandling mot större och effektivare jordbruksföretag.

Utmaningar för livsmedelssektorns innovationssystem

OECD pekar även på en rad utmaningar för den svenska livsmedelssektorns innovationssystem. Till exempel är innovationsgraden lägre i livsmedelskedjan än i andra delar av det svenska näringslivet och den forskning som genomförs är inte alltid kopplad till vad företagen efterfrågar. OECD konstaterar också att Sveriges regler för livsmedelssäkerhet, miljö och djurvälfärd många gånger är strängare än EU:s regelverk.

OECD:s rekommendationer

Förutom att kartlägga jordbrukets innovationssystem har OECD även tagit fram en rad rekommendationer för hur jordbruket ska kunna öka sin produktivitet på ett hållbart sätt.

Här följer ett par exempel på rekommendationer från OECD:

- Öka produktiviteten och samtidigt fokusera på styrkeområden; miljömässig och klimatsmart livsmedelsproduktion med hög djurvälfärd som baseras på kunskapsintensiv, innovativ och högteknologisk produktion

- Förbättra lönsamheten inom jordbruks- och livsmedelssektorn genom att öka produktiviteten kombinerat med sänkta kostnader för regelefterlevnad och högre priser som ett resultat av levererade mervärden.

- Ta fram en långsiktig forsknings- och innovationsstrategi

- Tydliggöra och stärka länkarna inom kunskapskedjan, inkl. förutsättningarna för livslångt lärande

- Reducera inkomststöd och fokusera på statliga insatser som ökar kunskaps-, teknik- och innovationshöjden inom jordbruket med bibehållet fokus på miljö- och klimataspekter

Rekommendationerna tas nu vidare inom ramen för livsmedelsstrategin och i arbetet med den kommande gemensamma jordbrukspolitiken.