Artikel

Regeländringar beslutade den 31 maj 2018

Publicerad

Lag- och förordningsändringar gällande utvinning av uran

Regeringen har efter riksdagens beslut om propositionen Förbud mot utvinning av uran utfärdat några lagändringar och en följdändring i en förordning.

 • Ett förbud mot utvinning av uran införs i miljöbalken.
 • En följdändring görs i miljöbalken som innebär att uranutvinning som omfattas av förbudet inte längre ska tillåtlighetsprövas av regeringen.
 • Uran tas bort som koncessionsmineral i minerallagen. Ändringen innebär att det inte längre blir möjligt att bevilja vare sig undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession för uran.
 • Eftersom det inte längre kommer att vara möjligt att få bearbetningskoncession för uran tas ordet uran bort ur 51 § mineralförordningen som föreskriver journalföring för den som innehar bearbetningskoncession för bl.a. uran.
 • Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2018.

Referenser:

 • regeringens proposition Förbud mot utvinning av uran (prop. 2017/18:212)
 • näringsutskottets betänkande 2017/18:NU13 Förbud mot utvinning av uran
 • riksdagsskrivelse 2017/18:277
 • miljöbalken
 • minerallagen (1991:45)
 • mineralförordningen (1992:285)

Miljösanktionsavgift införs för överträdelser av svavelhalt i marint bränsle

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om miljösanktionsavgifter för att en miljösanktionsavgift ska kunna tas ut för överträdelser av svavelförordningens bestämmelser om svavelhalt i marint bränsle. Enligt förordningen ska storleken på avgifterna vara mellan 5 000 kronor och 500 000 kronor. Om en överträdelse fortsätter eller upprepas trots att en avgift har tagits ut ska en ny avgift som är dubbelt så hög tas ut. Den nya avgiften får dock inte vara högre än 1 000 000 kronor. Beräkningsgrunden för de schabloniserade avgifterna är dels fartygets motoreffekt, dels den svavelhalt som finns i det marina bränslet. Ju högre svavelhalt och motoreffekt, desto högre sanktionsavgift. En miljösanktionsavgift kan tas ut för överträdelser i svenskt inre vatten, Östersjöområdet, Nordsjöområdet och Nordamerikaområdena samt inom Europeiska unionen för fartyg i hamn, om svavelhalten är över 0,10 viktprocent. I andra vattenområden kan en miljösanktionsavgift tas ut om svavelhalten överstiger 1,50 viktprocent i passagerarfartyg i reguljär trafik till eller från en hamn inom Europeiska unionen, eller om det är fråga om annan användning, om bränslets svavelhalt överstiger 3,50 viktprocent.

Regeringen beslutar samtidigt om en ändring i svavelförordningen. Ändringen innebär att den upplysningsbestämmelse som nu anger att det finns bestämmelser om straff och förverkande i 29 kap. miljöbalken, även anger att det finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter i 30 kap. miljöbalken och förordningen om miljösanktionsavgifter.

Referenser:

 • förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
 • svavelförordningen (2014:509)

Ny luftvårdsförordning

Regeringen har beslutat en ny luftvårdsförordning som innehåller bestämmelser om Naturvårdsverkets och andra berörda myndigheters arbete med program, inventering, prognostisering, övervakning och rapportering för vård av utomhusluften. Förordningen är nödvändig för att Sverige ska leva upp till det nya EU-direktivet om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar.

Den nya förordningen, som ersätter förordningen (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar, träder i kraft den 1 juli 2018.

Referenser:

 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG
 • luftvårdsförordning

Lagändringar med anledning av en ny lag om ekonomiska föreningar

Regeringen har efter riksdagens beslut om propositionen En ny lag om ekonomiska föreningar utfärdat ändringar i ellagen, naturgaslagen och fjärrvärmelagen. Huvudförslaget är en ny lag om ekonomiska föreningar, som förbättrar förutsättningarna att bedriva kooperativt företagande. I de lagar som sorterar under Miljö- och energidepartementet görs endast redaktionella ändringar. Framför allt ändras hänvisningar.

Referenser:

 • regeringens proposition En ny lag om ekonomiska föreningar (prop. 2017/18:185)
 • civilutskottets betänkande 2017/18:CU25 En ny lag om ekonomiska föreningar
 • riksdagsskrivelse 2017/18:306
 • ellagen (1997:857)
 • naturgaslagen (2005:403)
 • fjärrvärmelagen (2008:263)

Mer information:

Författningarna blir offentliga när de publicerats på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se.

Kontaktpersoner:
Uran: Christoffer Sheats 08-405 25 27
Svavelhalt: Henrik J Jonsson 08-405 53 08
Luftvårdsförordning: Hanna Granberger 08-405 85 99
Ekonomiska föreningar: Andreas Lindholm 08-405 14 54

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.