Artikel

Regeländringar beslutade den 7 juni 2018

Publicerad

Följdändringar med anledning av ny förvaltningslag

Regeringen har, med anledning av riksdagens beslut om propositionerna En modern och rättssäker förvaltning – en ny förvaltningslag och Följdändringar till ny förvaltningslag, utfärdat följdändringar i ett antal lagar och förordningar. Följdändringarna avser att hänvisningar till bestämmelser i förvaltningslagen uppdateras för att avse den nya förvaltningslagen.

Referenser:

 • regeringens proposition En modern och rättssäker förvaltning – en ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180)
 • konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU2 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag
 • riksdagsskrivelse 2017/18:2
 • promemorian Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42)
 • regeringens proposition Följdändringar till ny förvaltningslag (prop. 2017/18:235)
 • konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU22 Följdändringar till ny förvaltningslag
 • riksdagsskrivelse 2017/18:327
 • miljöbalken
 • avgasreningslagen (2011:318)
 • drivmedelslagen (2011:319)
 • förordningen (1978:164) om vissa rörledningar
 • terrängkörningsförordningen (1978:594)
 • förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter
 • förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter
 • förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning
 • förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande
 • förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
 • förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
 • förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet
 • förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet
 • förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller
 • förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser
 • förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer
 • förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning
 • förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el
 • förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer
 • förordningen (2011:1480) om elcertifikat
 • förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja
 • förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet
 • förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora företag
 • förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision
 • förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
 • förordningen (2016:187) om ekodesign
 • förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning
 • förordningen (2016:836) om elbusspremie
 • förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi
 • förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • elsäkerhetsförordning (2017:218)
 • förordningen (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden

Förordningsändring om bekämpningsmedel

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om bekämpningsmedel som består i att uttrycket "släppas ut på marknaden" ersätts med "tillhandahållas på marknaden" i den bestämmelse som reglerar kravet på godkännande av biocidprodukter. Genom ändringen tydliggörs att kraven på godkännande gäller i alla led i överlåtelsekedjan, vilket alltid har varit avsikten.

Referenser:

 • förordningen (2014:1425) om bekämpningsmedel

Mer information

Författningarna blir offentliga när de publicerats på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se.

Kontaktpersoner:
Förvaltningslag: Anna Berglund 08-405 49 58
Bekämpningsmedel: Johan Forsberg 08-405 17 42