Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet ska vara – och är – en bra arbetsgivare

Publicerad

Utrikesdepartementet är en attraktiv arbetsplats. Det märks inte minst i antalet sökanden till de tre olika rekryteringsprogrammen – diplomatprogrammet (nära 850 sökande och 25 antagna), utrikesadministratörsprogrammet och programmet för tredje ambassadsekreterare.

Den låga personalomsättningen bland tillsvidareanställda och medarbetarundersökningar visar också att våra medarbetare trivs med att arbeta vid utrikesförvaltningen, detta trots den stundtals mycket höga arbetsbelastningen och utmanande arbetsuppgifterna. Vi har engagerade medarbetare och chefer som är stolta över att vara en del av vår organisation och att företräda Sverige och svensk utrikespolitik.
Den absoluta majoriteten av Utrikesdepartementets 1 300 medarbetare i Stockholm och på utlandsmyndigheterna är tillsvidareanställda.

Samtidigt finns det, liksom vid andra departement och statliga funktioner, medarbetare inom utrikesdepartementet som har tidsbegränsade befattningar, främst som förstärkningar i samband med större projekt och satsningar som FN:s säkerhetsråd och Nordiska Ministerrådet. Föräldraledigheter (i maj 2018 27 medarbetare) och olika former av tjänstledighet (67) bland våra medarbetare är andra orsaker till att det förekommer tidsbegränsade befattningar.

Av våra cirka 750 tjänstgörande medarbetare i Stockholm är 147 stycken, eller 19,6 procent, anställda på allmän visstid, vikariat- eller specialistanställda. Vi arbetar aktivt och långsiktigt för att öka andelen tillsvidareanställda vid utrikesdepartementet, bara under 2018 räknar vi med att tillsvidareanställa cirka 45 personer. Men för att kunna möta och hantera de krav som tidsbegränsade projekt och satsningar medför krävs det flexibilitet i organisationen, vilket bland annat innebär tidsbegränsade anställningar för en del av våra medarbetare.

Med långsiktig personalplanering, ökad basrekrytering genom de tre programmen och tydligare planering av vår verksamhet kommer vi att kunna öka antalet tillsvidareanställa på våra ordinarie befattningar.