Artikel

Regeländringar beslutade den 9 augusti 2018

Publicerad

Den 9 augusti beslutade regeringen om följande regeländring inom Miljö- och energidepartementets områden.

Förordningsändringar om miljöinformation om drivmedel

Regeringen har beslutat om ändringar i drivmedelsförordningen som syftar till att införa bestämmelser i drivmedelsförordningen med stöd av bemyndigandet i propositionen Miljöinformation om drivmedel (prop. 2017/18:229). Den som tillhandahåller ett flytande eller gasformigt drivmedel ska informera konsumenter om ett drivmedels utsläpp av växthusgaser, vilka fossila råvaror och förnybara råvaror som ingår i drivmedlet och råvarornas ursprungsland. Detsamma gäller den som tillhandahåller ett flytande eller gasformigt drivmedel och samtidigt tillhandahåller el som drivmedel.

För att utformningen av deklarationerna på säljställena och informationen på drivmedelsleverantörernas webbplatser ska bli ändamålsenlig och lätt för konsumenterna att ta till sig får Energimyndigheten meddela närmare föreskrifter om informationsskyldigheten. Innan myndigheten meddelar föreskrifter ska den höra Transportstyrelsen, Konsumentverket och Kommerskollegium. Det anges i bemyndigandet att Energimyndighetens föreskrifter ska innebära att konsumenterna ges information om varifrån råvarorna ursprungligen kommer – eller i förekommande fall information om att ursprungslandet är utom EU eller EES och att information om ursprungsland saknas.

Energimyndigheten ska utöva tillsyn över att bestämmelserna följs. Myndigheten ska också följa upp effekterna av miljöinformationen.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Referenser

  • Drivmedelsförordningen (2011:346)

Kontaktperson

Pia-Maria Lindroos, 08-405 21 51

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.