Artikel

Regeländringar beslutade den 13 september 2018

Publicerad

Den 13 september beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Förordningsändringar gällande trygg naturgasförsörjning

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om trygg naturgasförsörjning och förordningen om vissa avgifter på naturgasområdet. Ändringarna görs med anledning av EU:s nya gasförsörjningsförordning.

Genom de beslutade bestämmelserna ändras hänvisningarna till EU-förordningen. Vissa bestämmelser i förordningen om trygg naturgasförsörjning som inte längre behövs för att komplettera EU-förordningen utgår. Vidare får Energimyndigheten ett utvidgat bemyndigande att ingå överenskommelser med andra medlemsstater inom ramen för samarbeten som följer av EU-förordningen.

Förordningarna träder i kraft den 8 oktober 2018.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010
  • förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet
  • förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

Kontaktperson:

Christina Nordenbladh 08-405 22 65

Mer information

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.

Miljö- och energidepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljö- och energidepartementets områden samlade.